Studijní program

Městské inženýrství

Zkratka: NPC-MI Kód: N0732A260019 Typ studia: magisterský

Získaný titul: Ing.

Úroveň kvalifikace: magisterský (druhý stupeň)

Udělovaná kvalifikace: Ing. v oblasti "Městské inženýrství"

Popis programu

Navazující magisterský studijní program s prezenční formou studia

Cíle studia

Cílem studia je nejen zvládnutí teoretických a odborných předmětů umožňujících samostatné řešení a rozhodování o všech složitějších problémů spojených se zajištěním provozu měst a obcí, ale i poskytnout trhu práce absolventa, který je pro státní správu zajímavý z důvodu přípravy ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti, která je pro budoucí zaměstnání absolventa nezbytná a je jí garantována dostatečná úroveň znalostí v oblastech práva, pozemního stavitelství a územního plánování.
Studijní program je po obsahové stránce vytvořen tak, že vyhovuje požadavkům:
- zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“),
- nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditaci ve vysokém školství,
- nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém školství
a to vše v souladu s metodickými materiály rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství a dokumentům Vysokého učení technického v Brně (dále jen „VUT“) a Fakulty stavební VUT.
Studijní program je vyučován v českém jazyce v prezenční formě studia a je určen pro absolventy bakalářských studijních programů univerzitních a neuniverzitních vysokých škol technického zaměření v ČR i v EU. Obsahová stránka výuky navazuje především na znalosti absolventů čtyřletého bakalářského studijního programu Městské inženýrství na Fakultě stavební VUT. Studijní program rovněž umožňuje mobilitu studentů a absolvování části studia na jiných vybraných vysokých školách s obdobným zaměřením.
Po úspěšném vykonání státní závěrečné zkoušky je absolvent oprávněn používat titul „inženýr“ (ve zkratce Ing. před jménem).

Profil absolventa

Studijní profil absolventa jeden a půl letého navazujícího magisterského studijního programu Městské inženýrství na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně je dán jeho uplatnitelností v praxi i předpokládaným postavením na trhu práce. Tomu odpovídá i skladba předmětů studijního programu, který je založen na vyváženém poměru teoretických a odborných disciplín. Absolvent je po ukončení studia magistrem se stavebně – technickým, ekonomicky - technickým a ekologicky – technickým vzděláním. Je oprávněn užívat titul „Inženýr“ (ve zkratce „Ing.“) před jménem.
Absolvent je odborně zaměřen na problematiku technických, urbanistických, ekonomických a ekologických aspektů řešení území sídel, zejména na problémy dopravy, vodohospodářské infrastruktury, zásobování elektřinou, plynem a dalšími energiemi ve vzájemných vazbách a v urbanistickém kontextu a to v oblasti navrhování, projednávání, schvalování a výstavby.
Specializuje se na koordinaci technického vybavení území v koncepci využití území sídel, navrhování a realizaci staveb městského inženýrství, jejich správu a provoz, řešení dopravní infrastruktury, inženýrských sítí v sídlech a intravilánech, ochranu před povodněmi a další.
Následně si absolvent může své odborné vzdělání prohlubovat v rámci nabídky celoživotního vzdělávání. Po splnění předepsané praxe může získat autorizaci jako inženýr udělovanou Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Městské inženýrství má možnost pokračovat ve studiu doktorského studijního programu obdobného zaměření, který vede k získání akademického titulu doktor.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Navazující magisterský studijní program Městské inženýrství navazuje na bakalářský studijní program Městské inženýrství.
Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Městské inženýrství může pokračovat ve studiu doktorského studijního programu obdobného zaměření.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Zkušební řád

Požadavky pro úspěšné absolvování

diplomová práce, závěrečná zkouška

Forma studia

prezenční

Garant programu

doc. Ing. Tomáš Vymazal, Ph.D.

Struktura předmětů

1. ročník, zimní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
BYA002 Angličtina pro středně pokročilé (zkouška) 2 --,zk
NGA007 Obnova památek 2 1 4 zá,zk
NHA068 Fire Safety of Buildings 2 2 5 zá,zk
NHB042 Sanace a adaptace budov 2 2 4 zá,zk
NMA017 Technologie výstavby městských komunikací 2 1 5 zá,zk
NSB020 Revitalizace a stabilita krajiny 2 2 5 zá,zk
NVB058 Veřejné finance 3 3 --,kl
NVB060 Ekonomika měst a obcí 2 2 zá,--

1. ročník, letní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
NGA008 Architektura inženýrských staveb 2 1 3 zá,zk
NHB046 Trvale udržitelná výstavba 2 1 4 zá,zk
NMA018 Navrhování komunikací s ohledem na bezpečnost a environment 2 2 zá,zk
NTA035 Energetické zdroje 2 2 4 zá,zk
NUA015 Projektování v BIM 1 2 2 zá,--
NUA016-A Smart Cities 2 2 4 zá,zk
NVB047 Regionální politika 2 1 3 --,kl

1. ročník, letní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1)

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
NAB025 Operační výzkum 2 2 4 zá,zk
NUB017 Databázové systémy 2 2 4 zá,zk
NUB018 Projektový management IPMA 2 2 4 zá,zk

1. ročník, letní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1)

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
NYB003 Odborný jazyk 2 2 zá,--
NZB011 Inženýrská pedagogika 2 2 zá,--
NZB012 Etika v podnikání 2 2 zá,--
NZB014-A Psychologie ve firemní praxi 2 2 zá,--
NZB015 Prezentační dovednosti (MI) 2 2 zá,--

2. ročník, zimní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
NIA018 Diplomový seminář 2 2 5 zá,zk
NMB013 Doprava ve městech 2 1 5 zá,zk
NVB057 Správa stavebních objektů 2 1 3 zá,zk

2. ročník, zimní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1)

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
NIB019 Praktický projekt ME (predmět neotevřen) 20 17 zá,--
NIB020 Projekt ME 20 17 zá,--

Tip

Nad rámec studijního programu si můžete zapsat volitelné předměty.

Volitelné předměty