Studijní program

Městské inženýrství

Zkratka: nW Kód: B3656 Typ studia: bakalářský

Získaný titul: Bc.

Úroveň kvalifikace: bakalářský (první stupeň)

Udělovaná kvalifikace: Bc. v oblasti "Městské inženýrství"

studijní obor

Městské inženýrství

Zkratka: W

Program: Městské inženýrství

Profil

Obor Městské inženýrství je zaměřen na problematiku urbanismu a územního plánování, veřejné infrastruktury, městských staveb pro bydlení, občanské vybavenosti, průmyslového stavitelství, stavební ekonomiky, moderního řízení atd. Studijní program zahrnuje předměty teoretické (např. matematika, fyzika, ekonomie, informatika atd.), ve kterých student získává potřebnou úroveň vědomostí pro zvládnutí následného studia předmětů odborných (např. územní plánování, veřejné stavební investice atd.).
V závěru svého studia pod odborným a metodickým vedením akademického pracovníka student samostatně zpracovává bakalářskou práci, ve které řeší náročnější, individuálně zadaný odborný problém. Tuto práci následně obhajuje před komisí pro státní bakalářské zkoušky. Odbornou rozpravou z předmětů tohoto studijního programu je současně posouzena úroveň jeho vědomostí i schopností jejich aplikace při řešení technických problémů v praxi.

Výsledky učení

Absolvent bakalářského studijního programu Městské inženýrství umí řešit všechny základní technické, technicko–ekonomické a technicko–ekologické problémy spojených se zajištěním provozu měst a obcí a je schopen tvorby a koordinace řešení veřejné infrastruktury, tj. dopravní infrastruktury, technické infrastruktury, veřejného prostranství atd.

Struktura předmětů

1. ročník, zimní semestr, povinné předměty , výuka aktuálně neprobíhá

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
BA001 Matematika 1 2 3 7 zá,zk
BB001 Fyzika 2 2 5 zá,zk
BE001 Geodézie 2 2 5 zá,zk
BF001 Geologie 2 2 5 zá,zk
BV001 Ekonomie 2 1 3 zá,zk
MU001 Informatika 4 5 zá,--

1. ročník, letní semestr, povinné předměty , výuka aktuálně neprobíhá

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
BA002 Matematika 2 2 2 5 zá,zk
BA008 Konstruktivní geometrie 2 2 5 zá,zk
BD001 Základy stavební mechaniky 2 3 5 zá,zk
BE002 Výuka v terénu z geodézie 5 2 zá,--
BI001 Stavební látky 2 2 5 zá,zk
BV051 Pracovní inženýrství (E) 2 1 4 zá,zk
MU002 Informační technologie 2 2 4 zá,zk

2. ročník, zimní semestr, povinné předměty , výuka aktuálně neprobíhá

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
BA004 Matematika 4 2 2 5 zá,zk
BD002 Pružnost a pevnost 2 2 5 zá,zk
BF002 Mechanika zemin 2 2 5 zá,zk
BH001 Pozemní stavitelství 1 2 3 7 zá,zk
MG001 Urbanismus 1 2 2 5 zá,zk
MV001 Stavební a správní právo 2 2 3 zá,--

2. ročník, letní semestr, povinné předměty , výuka aktuálně neprobíhá

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
AS001 Aplikovaná ekologie 2 1 3 --,kl
BH052 Pozemní stavitelství 2 (S) 2 2 4 zá,zk
BL001 Prvky betonových konstrukcí 2 2 5 zá,zk
BO002 Prvky kovových konstrukcí 2 2 5 zá,zk
BR005 Hydraulika a hydrologie 2 2 4 zá,zk
MG002 Urbanismus 2 2 2 5 zá,zk
MZ001 Legislativa územního plánování a stavebního řádu 2 2 4 zá,zk

3. ročník, zimní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
BH013 Pozemní stavitelství 3 (E) 2 2 5 zá,zk
BM001 Pozemní komunikace 1 2 2 5 zá,zk
BT001 Technická zařízení budov 1 2 2 5 zá,zk
BV003 Ceny ve stavebnictví 1 2 2 5 zá,zk
BV004 Finance 2 2 5 zá,zk
MG003 Územní plánování 2 2 5 zá,zk

3. ročník, letní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
BH006 Projekt – Pozemní stavitelství 4 4 --,kl
BM002 Pozemní komunikace 2 2 2 4 zá,zk
BP003 Vodárenství 2 2 5 zá,zk
BR006 Úpravy toků a jezy 2 2 5 zá,zk
BW001 Technologie staveb 1 2 2 5 zá,zk
BY001 Angličtina pro mírně pokročilé (zkouška) 2 --,zk
CN051 Vybrané statě ze železničních staveb 1 (DST) 2 2 5 zá,zk

4. ročník, zimní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
BM003 Městské komunikace 2 2 5 zá,zk
BP009 Inženýrské sítě 2 1 3 zá,zk
MG004 Projekt 2 4 4 --,kl
MJ001 Ekologie ve stavebnictví 2 2 5 zá,zk
MP001 Vodohospodářská infrastruktura 2 2 5 zá,zk
MR001 GIS 2 2 5 zá,zk
MV002 Moderní řízení 2 1 3 zá,zk

4. ročník, letní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
BS052 Pozemkové úpravy 2 3 6 zá,zk
BT002 Technická zařízení budov 2 2 2 5 zá,zk
BV012 Veřejné stavební investice 1 2 2 6 zá,zk
MI001 Bakalářský seminář (W) 4 3 zá,--
MZ002 Právo v městském inženýrství 2 2 5 zá,zk

4. ročník, letní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1)

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
BB002 Aplikovaná fyzika (K) (predmět neotevřen) 2 2 5 zá,zk
MI051 Hodnocení stávajících konstrukcí 2 2 5 zá,zk

Tip

Nad rámec studijního programu si můžete zapsat volitelné předměty.

Volitelné předměty