Studijní program

Geodézie a kartografie

Zkratka: DKC-GK Kód: P0532D260001 Typ studia: doktorský

Získaný titul: Ph.D.

Úroveň kvalifikace: doktorský (třetí stupeň)

Udělovaná kvalifikace: Ph.D. v oblasti "Geodézie a kartografie"

Popis programu

Doktorský studijní program s kombinovanou formou studia

Cíle studia

Cílem studia doktorského studijního programu Geodézie a kartografie je poskytnout vynikajícím absolventům magisterského studia specializované nejvyšší univerzitní vzdělání a vědeckou přípravu ve vybraných aktuálních oblastech oboru. Studium je zaměřeno na komplexní vědeckou přípravu,
metodiku samostatné vědecké práce a na rozvoj poznání v oblasti teorie geodézie a kartografie s tím, že jako základní disciplíny jsou prezentovány oblasti geodézie a kartografie, a to především výzkum a vývoj v oblasti analýzy měřičských dat, zpracování prostorových dat, fyzikální, inženýrské
a družicové geodézie, fotogrammetrie a laserového skenování dále informačních systémů a digitální kartografie. Vědecká příprava v tomto studijním programu je založena na zvládnutí výchozích teoretických disciplín přírodovědného základu a teoretických a vědních disciplín příslušného
zaměření. Součástí studia je také zapojení studentů do přípravy a řešení národních a mezinárodních vědeckovýzkumných projektů, prezentace dosažených výsledků na národních i mezinárodních vědeckých a odborných konferencích a jejich publikování v odborných a vědeckých zahraničních
i tuzemských časopisech. Během studia získává student nové teoretické poznatky, vlastní zkušenosti z přípravy, realizace a vyhodnocení měření a experimentů a potřebné praktické poznatky také díky úzké spolupráci s praxí a rovněž díky absolvování zahraničních stáží na spolupracujících
zahraničních universitách nebo výzkumných pracovištích. V závěrečné fázi studia provádí student syntézu všech studiem získaných teoretických poznatků i dosažených výsledků vlastní tvůrčí práce a zpracovává svoji disertační práci, u níž je kladen důraz na exaktnost a formulování
konkrétních přínosů pro další rozvoj studovaného oboru. Cílem studia je, aby absolventi našli:
- uplatnění ve vývojové a výzkumné činnosti v ČR i v zahraničí v oblasti příslušného zaměření oboru i pro řešení náročných, netradičních a složitých geodetických a kartografických problémů,
- našli uplatnění jako akademičtí pracovníci vysokých škol.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Zkušební řád

Požadavky pro úspěšné absolvování

doktorská zkouška, obhajoba dizertační práce

Forma studia

kombinovaná

Garant programu

prof. Ing. Viliam Vatrt, DrSc.

Struktura předmětů

1. ročník, zimní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
DEA053 Doktorský seminář 1 (GAK) 3 4 zá,--
DYA004 Konzultační výuka cizího jazyka pro doktorandy 2 1 zá,--

1. ročník, zimní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1)

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
DEB054 Analýza měřických dat 3 8 --,zk
DEB055 Geodézie 3 8 --,zk
DEB056 Sběr a zpracování prostorových dat 3 8 --,zk

1. ročník, letní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
DEA057 Doktorský seminář 2 (GAK) 3 8 zá,--

1. ročník, letní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1)

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
DAB029 Diskrétní metody ve stavebnictví 1 3 4 zá,--
DAB030 Numerické metody 1 3 4 zá,--
DAB038 Matematika 3 4 zá,--
DAB039 Pravděpodobnost a matematická statistika 3 4 zá,--

1. ročník, letní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1)

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
DEB058 Fyzikální geodézie 3 7 --,zk
DEB059 Geodetické sítě 3 7 --,zk
DEB060 Kartografie 3 7 --,zk
DEB061 Pokročilé geofyzikální technologie 3 7 --,zk
DUB027 Systémy řízení bází dat 3 7 --,zk

2. ročník, zimní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
DEA062 Doktorský seminář 3 (GAK) 6 8 zá,--

2. ročník, zimní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1)

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
DAB032 Analýza časových řad 3 10 --,zk
DAB034 Diskrétní metody ve stavebnictví 2 3 10 --,zk
DAB035 Numerické metody 2 3 10 --,zk
DAB036 Numerické řešení variačních úloh 3 10 --,zk
DAB040 Matematika 2 3 10 --,zk

2. ročník, zimní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1)

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
DEB063 Družicová geodézie 3 8 --,zk
DEB064 Fotogrammetrie a laserové skenování 3 8 --,zk
DEB065 Informační systémy a digitální kartografie 3 8 --,zk
DEB066 Inženýrská geodézie 3 8 --,zk

2. ročník, letní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
DEA067 Doktorský seminář 4 (GAK) 6 8 zá,--
DYA005 Cizí jazyk pro doktorské studium 8 zá,--

3. ročník, zimní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
DEA068 Doktorský seminář 5 (GAK) 6 14 zá,--
DEA069 Státní doktorská zkouška 20 --,zk

3. ročník, letní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
DEA070 Doktorský seminář 6 (GAK) 6 14 zá,--

4. ročník, zimní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
DEA071 Doktorský seminář 7 (GAK) 6 20 zá,--

4. ročník, letní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
DEA072 Disertační práce 0 --,zk

Tip

Nad rámec studijního programu si můžete zapsat volitelné předměty.

Volitelné předměty