Studijní program

Geodézie a kartografie

Zkratka: NPC-GK Kód: N0532A260001 Typ studia: magisterský

Získaný titul: Ing.

Úroveň kvalifikace: magisterský (druhý stupeň)

Udělovaná kvalifikace: Ing. v oblasti "Geodézie a kartografie"

Popis programu

Navazující magisterský studijní program s prezenční formou studia

Cíle studia

Členění dvouletého navazujícího magisterského studijního programu Geodézie a kartografie vychází a navazuje na tradice dlouhodobě zajišťovaných studijních programů na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně (dále jen „Fakulta stavební VUT“), které odpovídají současné poptávce a potřebám technické praxe v České republice (dále jen „ČR“) a v Evropské unii (dále jen „EU“).
Studijní program je po obsahové stránce vytvořen tak, že vyhovuje požadavkům:
- zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“),
- nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditaci ve vysokém školství,
- nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém školství
a to vše v souladu s metodickými materiály rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství a dokumentům Vysokého učení technického v Brně (dále jen „VUT“) a Fakulty stavební VUT.
Studijní program je vyučován v českém jazyce v prezenční formě studia a je určen pro absolventy bakalářských studijních programů technického zaměření v ČR i v EU. Obsahová stránka výuky navazuje především na znalosti absolventů tříletého bakalářského studijního programu Geodézie a kartografie na Fakultě stavební VUT. Studijní program rovněž umožňuje mobilitu studentů a absolvování části studia na jiných vybraných vysokých školách s obdobným zaměřením.
Studijní program je zaměřen na získání vědomostí a znalostí v teoretických a inženýrských disciplínách v oblasti geodézie a kartografie. Náplní studijního programu jsou teoreticky zaměřené předměty s ukázkami praktických aplikací. Cílem studia je seznámit studenty s teoretickými i praktickými aspekty výkonu zeměměřického povolání. Studium navazuje na bakalářský studijní program Geodézie a kartografie s tím, že dále rozvíjí znalosti v oblastech teoretické, kosmické a inženýrské geodézie, stejně jako kartografie a geografických informačních systémů. Studium prohlubuje předchozí znalosti studentů, akcentuje moderní technologie a jejich důkladné pochopení s cílem vychovat všeobecně vzdělaného zeměměřického inženýra.
Po úspěšném vykonání státní závěrečné zkoušky je absolvent oprávněn používat titul „inženýr“ (ve zkratce Ing. před jménem).

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Zkušební řád

Požadavky pro úspěšné absolvování

diplomová práce, závěrečná zkouška

Forma studia

prezenční

Garant programu

doc. Ing. Radovan Machotka, Ph.D.

Struktura předmětů

1. ročník, zimní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
NAA026 Matematika 4 2 2 5 zá,zk
NEA030 Inženýrská geodézie 2 3 3 6 zá,zk
NEA031 Kartografie 2 2 3 6 zá,zk
NEA032 Kosmická geodézie 1 2 2 5 zá,zk

1. ročník, zimní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1)

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
NVB060 Ekonomika měst a obcí 2 2 zá,--
NVB061 Ekonomika stavebního podniku (predmět neotevřen) 2 2 zá,--
NVB062 Právo v obchodních vztazích (predmět neotevřen) 2 2 zá,--

1. ročník, zimní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1)

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
NUB019 Databázové systémy 1 2 4 zá,--
NUB020 Moderní techniky programování (predmět neotevřen) 1 2 4 zá,--

1. ročník, letní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
BYA002 Angličtina pro středně pokročilé (zkouška) 2 --,zk
NAA027 Numerické metody 2 2 zá,--
NEA033 Geodézie v podzemních prostorách 2 2 4 zá,zk
NEA034 Katastr nemovitostí 3 2 2 4 zá,zk
NEA035 Kosmická geodézie 2 2 2 4 zá,zk
NEA036 Sběr a zpracování 3D dat 3 3 --,kl
NEA037 Teoretická geodézie 2 2 2 4 zá,zk
NEA038 Výuka v terénu 4 15 4 --,kl

1. ročník, letní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1)

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
NEB039 Geomatika 2 1 3 zá,--
NEB040 Metrologie a standardizace 2 1 3 zá,--

2. ročník, zimní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
NEA041 Digitální model terénu 1 2 4 zá,zk
NEA042 Geografické informační systémy 2 2 2 5 zá,zk
NEA043 Komplexní projekt 4 4 --,kl
NEA044 Stavební a průmyslová geodézie 1 2 2 5 zá,zk

2. ročník, zimní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1)

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
NEB045 Geodézie pro BIM 1 2 4 zá,--
NUB021 3D modelování (predmět neotevřen) 1 2 4 zá,--

2. ročník, zimní semestr, povinně volitelné (zvolit: 2)

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
NFB021 Základy geotechniky (predmět neotevřen) 2 1 4 zá,zk
NNB017 Dopravní stavby 2 1 4 zá,zk
NRB022 Vodní stavby 2 1 4 zá,zk

2. ročník, letní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
NEA046 Dálkový průzkum Země 2 2 5 zá,zk
NEA047-A Fyzikální geodézie 2 2 5 zá,zk
NZA018 Právní vztahy k nemovitostem 2 3 zá,--

2. ročník, letní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1)

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
NEB048 Aplikovaná geoinformatika (predmět neotevřen) 3 3 7 zá,zk
NEB049 Stavební a průmyslová geodézie 2 3 3 7 zá,zk

2. ročník, letní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1)

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
NVB063 Ekonomie (predmět neotevřen) 2 2 zá,--
NVB064 Marketing (predmět neotevřen) 2 2 zá,--
NVB065 Účetnictví 2 2 zá,--

2. ročník, letní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1)

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
NZB012 Etika v podnikání 2 2 zá,--
NZB013 Prezentační dovednosti 1 1 2 zá,--
NZB014-A Psychologie ve firemní praxi 2 2 zá,--

2. ročník, letní semestr, povinně volitelné (zvolit: 2)

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
NEB050 Oceňování nemovitostí (predmět neotevřen) 2 3 zá,--
NEB051 Řízení geodetické firmy 2 3 zá,--
NEB052 Speleologické mapování (predmět neotevřen) 2 3 zá,--
NSB021 Ekologické inženýrství 2 3 zá,--

Tip

Nad rámec studijního programu si můžete zapsat volitelné předměty.

Volitelné předměty