Studijní program

Geodézie a kartografie

Zkratka: BPC-GK Kód: B0532A260001 Typ studia: bakalářský

Získaný titul: Bc.

Úroveň kvalifikace: bakalářský (první stupeň)

Udělovaná kvalifikace: Bc. v oblasti "Geodézie a kartografie"

Popis programu

Bakalářský studijní program s prezenční formou studia

Cíle studia

Členění tříletého bakalářského studijního programu Geodézie a kartografie vychází a navazuje na tradice dlouhodobě zajišťovaných studijních programů na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně (dále jen „Fakulta stavební VUT“), které odpovídají současné poptávce a potřebám technické praxe v České republice a v Evropské unii.
Studijní program je po obsahové stránce vytvořen tak, že vyhovuje požadavkům:
- zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“),
- nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditaci ve vysokém školství,
- nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém školství
a to vše v souladu s metodickými materiály rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství a dokumenty VUT a Fakulty stavební VUT.
Studijní program je vyučován v českém jazyce v prezenční formě studia. Studijní program umožňuje mobilitu studentů a absolvování části studia na jiných vybraných vysokých školách s obdobným zaměřením.
Cílem studia je seznámit studenty s teoretickými i praktickými aspekty výkonu zeměměřického povolání. Studium pokrývá širokou oblast od matematicko-fyzikálních základů, přes rovinnou geodézii, vyrovnávací počet, katastr nemovitostí, inženýrskou, družicovou a teoretickou geodézii až po znalost organizace zeměměřické služby a související legislativy.
Dílčím cílem je i příprava studentů pro navazující magisterský studijní program Geodézie a kartografie.
Po úspěšném vykonání státní závěrečné zkoušky je absolvent oprávněn používat titul „bakalář“ (ve zkratce Bc. před jménem).

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Zkušební řád

Požadavky pro úspěšné absolvování

bakalářská práce, závěrečná zkouška

Forma studia

prezenční

Garant programu

doc. Ing. Radovan Machotka, Ph.D.

Struktura předmětů

1. ročník, zimní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
BAA007 Deskriptivní geometrie 3 2 6 zá,zk
BAA008 Matematika 1 (G) 3 3 8 zá,zk
BBA003 Fyzika 1 2 2 5 zá,zk
BEA003 Geodézie 1 4 4 8 zá,zk
BUA006 Základy informatiky 1 1 2 zá,--

1. ročník, letní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
BAA009 Matematika 2 (G) 2 2 5 zá,zk
BBA004 Fyzika 2 3 2 5 zá,zk
BEA004 Geodézie 2 3 3 6 zá,zk
BEA005 Interaktivní grafické systémy 3 3 zá,--
BEA006 Teorie chyb a vyrovnávací počet 1 2 2 5 zá,zk
BEA007 Výuka v terénu 1 15 4 --,kl
BEA008 Základy programování 1 2 3 --,kl

2. ročník, zimní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
BAA010 Matematika 3 (G) 2 2 5 zá,zk
BEA009 Geodetické programy 3 3 zá,--
BEA010 Geodézie 3 2 2 5 zá,zk
BEA011 Mapování 1 2 3 6 zá,zk
BEA012 Počítačová grafika 2 2 4 --,kl
BEA013 Teorie chyb a vyrovnávací počet 2 2 2 5 zá,zk

2. ročník, letní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
BAA011 Pravděpodobnost a matematická statistika 2 2 4 zá,zk
BEA014 Databáze 2 2 zá,--
BEA015 Geodetické sítě 2 2 4 zá,zk
BEA016 Katastr nemovitostí 1 2 2 4 zá,zk
BEA017 Mapování 2 3 3 6 zá,zk
BEA018 Výuka v terénu 2 15 4 --,kl
BSA012 Nauka o krajině 2 2 --,zk
BYA001 Angličtina pro mírně pokročilé (zkouška) 2 --,zk

3. ročník, zimní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
BEA019 Fotogrammetrie a laserové skenování 3 2 6 zá,zk
BEA020 Geografické informační systémy 1 2 2 5 zá,zk
BEA021 Inženýrská geodézie 1 3 3 8 zá,zk
BEA022 Katastr nemovitostí 2 2 2 5 zá,zk
BVA023 Ekonomika 2 2 4 zá,zk

3. ročník, zimní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1)

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
BZB006 Komunikace a rétorika 2 2 zá,--
BZB007 Psychologie 2 2 zá,--
BZB008 Sociologie (predmět neotevřen) 2 2 zá,--

3. ročník, letní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
BEA023 Kartografie 1 3 4 8 zá,zk
BEA024 Pozemkové úpravy 2 2 5 zá,zk
BEA025 Teoretická geodézie 1 3 3 7 zá,zk
BEA026 Výuka v terénu 3 10 3 --,kl
BHA019 Pozemní stavitelství a urbanizmus 2 2 5 zá,zk
BZA009 Stavební právo (G) 2 2 --,kl

Tip

Nad rámec studijního programu si můžete zapsat volitelné předměty.

Volitelné předměty