Studijní program

Geodézie a kartografie

Zkratka: H Kód: N3646 Typ studia: magisterský

Získaný titul: Ing.

Úroveň kvalifikace: magisterský (druhý stupeň)

Udělovaná kvalifikace: Ing. v oblasti "Geodézie a kartografie"

Popis programu

Navazující magisterský studijní program s prezenční formou studia

Specifické požadavky na přijetí

Uchazeč o studium navazujícího magisterského studijního programu Geodézie a kartografie musí prokázat znalosti a vědomosti v rozsahu stanoveném příslušnou směrnicí děkana FAST VUT v Brně následujícími způsoby: vystudováním tříletého bakalářského studijního programu Geodézie a kartografie na FAST VUT v Brně, nebo jiné vysoké škole, adekvátní pro další studium navazujícího magisterského programu Geodézie a kartografie; vystudováním libovolného bakalářského studijního programu, s prokázáním dostatečných vědomostí z profilujících odborných předmětů požadovaných pro studium v navazujícím magisterském studijním programu Geodézie a kartografie; složením přijímacího testu z předmětů přírodovědného zaměření, všeobecného základu a profilujících odborných předmětů v rozsahu požadovaných znalostí pro absolventa tříletého bakalářského programu Geodézie a kartografie na FAST VUT v Brně nebo jiné stavební fakulty v ČR nebo zahraničí.

Klíčové výsledky učení

Absolvent navazujícího magisterského studia získá vysoce specializované (teoretické I odborné) znalosti ve studovaném oboru. Získané znalosti z oblasti geodézie a kartografie je schopen aplikovat při řešení problematiky oboru Geodézie a kartografie.
Je schopen v rámci získaných dovedností samostatně řešit i náročné odborné problémy a je tedy připraven na svoje inženýrské působení v praxi. Jako vysoce kvalifikovaný odborník je schopen zastávat a úspěšně se uplatnit ve vysokých inženýrských i manažerských funkcích. Je schopen působit ve státní správě (na Katastrálních úřadech a Pozemkových úřadech), kde může vykonávat všechny druhy činností, včetně činností řídících (přebírání výsledků zeměměřických činností, řešení sporů, kontrolní měření, organizace prací při tvorbě digitálních katastrálních map, řídící činnosti spojené s obnovou katastru nemovitostí novým mapováním, jednání s obcemi, vlastníky a dalšími oprávněnými apod.).
V rámci kompetencí se může podílet na geodetických činnostech při speciálních stavbách, především na vytyčovacích pracích u tunelů, důlních děl, velkých mostů a speciálních konstrukcí. Navrhuje a garantuje vytyčovací postupy a kontrolní měření. Podílí se na podkladech pro geologické, geotechnické a geofyzikální průzkumy. Aplikuje nejpřesnější družicové metody, metody dálkového průzkumu a leteckého snímání při tvorbě nových mapových děl, včetně 3D výstupů. Podílí se na vytváření moderních mapových produktů včetně internetových mapových služeb.
Je také schopen nést odpovědnost za odborné řízení jednotlivců a skupin.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Ve svém vzdělávání může dále pokračovat v doktorském studijním programu, kde může získat titul Ph.D. Doktorské studium, vzhledem k jeho vybavení znalostmi cizích jazyků v oblasti své odbornosti, může studovat jak v ČR, tak v zahraničí.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Zkušební řád

Požadavky pro úspěšné absolvování

diplomová práce, závěrečná zkouška

Forma studia

prezenční

Garant programu

doc. Ing. Radovan Machotka, Ph.D.

Koordinátor ECTS

Ing. Lucie Vendlová, Ph.D.

Obory studijního pogramu

Zkratka Obor Ročníky oboru v rámci programu
GD Geodézie a kartografie (N) 1. 2.

Tip

Nad rámec studijního programu si můžete zapsat volitelné předměty.

Volitelné předměty