Studijní program

Environmentálně vyspělé budovy

Zkratka: NPC-EVB Kód: N0732A260018 Typ studia: magisterský

Získaný titul: Ing.

Úroveň kvalifikace: magisterský (druhý stupeň)

Udělovaná kvalifikace: Ing. v oblasti "Environmentálně vyspělé budovy"

Popis programu

Navazující magisterský studijní program s prezenční formou studia

Cíle studia

V souladu s trendy rozvoje stavebnictví nejen v ČR, ale i ve světě, úzce souvisejícími s minimalizací spotřeby a efektivnímu využití energií vyvstává potřeba vytvořit perspektivní magisterský studijní obor reagující na současné výzvy v oblasti výstavby a provozování budov s téměř nulovou spotřebou energie.
Záměrem je proto příprava odborníků pro praxi v oblasti navrhování, výstavby i provozu budov s téměř nulovou spotřebou energie s ohledem na jejich vliv na všechny složky životního prostředí, zejména však na vnitřní prostředí v budovách.
Cílem je poskytnout studentům znalosti o návrhu a provozování vyspělých energeticky efektivních budovách s kvalitním vnitřním prostředím a seznámit je s:
- nezbytným teoretickým základem z oblasti matematiky a fyziky,
- principy a využitím metod multikriteriálního hodnocení staveb ve fázi a provozování,
- progresivními a pokročilými metodami návrhu environmentálně vyspělých budov,
- projektováním a prováděním rekonstrukcí staveb se zaměřením na energetické úspory,
- řešením problematiky zabránění přenosu hluku a vibrací zejména od technologických zařízení v budově,
- přístupy k měření a regulaci technických systémů v budovách,
- hodnocením nákladů životního cyklu budovy,
- principy facility managementu a jeho uplatněním v rámci provozování budov,
- návrhem a provozováním tzv. inteligentních budov,
- BIM a uplatněním modelu v dalších fázích projektu, jako jsou pokročilé prezentace, analýzy, simulace, výstavba a facility management,
- principy fungování chytrých měst a regionů (Smart Cities, Smart Regions),
- diagnostikou vad a poruch stavebních konstrukcí,
- měřicími metodami vhodnými pro hodnocení vnitřního prostředí v budovách a kontrolu technických systémů budov,
- tvorbou energetických auditů budov,
- moderními přístupy v opláštění budov s téměř nulovou potřebou energie,
- problematikou požární bezpečnosti při provozování budov,
- počítačovým modelováním stavu vnitřního prostředí budov, jejich energetické náročnosti a chování systémů technického zařízení budov,
- principy a zásady řízení projektů podle IPMA – International Project Management Association,
- hodnocením ekonomické efektivnosti a finanční proveditelnosti stavebně investičních projektů.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Zkušební řád

Požadavky pro úspěšné absolvování

diplomová práce, závěrečná zkouška

Forma studia

prezenční

Garant programu

prof. Ing. Milan Ostrý, Ph.D.

Struktura předmětů

1. ročník, zimní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
NHA059 Hluk a vibrace v budovách 2 2 5 zá,zk
NHA060 Multikriteriální hodnocení pozemních staveb 2 2 5 zá,zk
NIA021 Kvalita provádění a diagnostika staveb 1 2 4 zá,zk
NTA036 Energetický audit budov 1 2 4 zá,zk
NTA037 Experimentální metody a měření 2 2 4 zá,--
NTA038 Systémy měření a regulace v TZB 2 1 5 zá,zk

1. ročník, zimní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1)

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
NAB028 Numerická a aplikovaná matematika 2 1 3 zá,zk
NBB011 Aplikovaná fyzika (EVB) 2 1 3 zá,zk

1. ročník, letní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
NHA061 Inteligentní budovy 2 2 4 zá,zk
NHA062 Moderní opláštění budov 1 2 3 zá,zk
NHA063 Požární bezpečnost při provozu objektu 2 2 5 zá,zk
NHA064 Specializovaný seminář 2 3 --,kl
NTA039 Počítačové modelování 1 2 2 zá,--
NUA022 Facility management 1 2 2 5 zá,zk
NUA023 Projektování BIM 2 2 zá,--

1. ročník, letní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1)

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
NUB018 Projektový management IPMA 2 2 4 zá,zk
NZB016 Prezentační dovednosti (EVB) 2 2 4 zá,zk

2. ročník, zimní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
NHA065 Energetické úspory při rekonstrukcích 2 2 4 zá,zk
NHA066 Odborná praxe 10 2 zá,--
NHA067-A Specialized project 2 2 zá,--
NTA040 Diplomový seminář (TZB) 3 5 --,kl
NTA041 Počítačové modelování 2 (TZB) 1 2 4 zá,zk
NUA025 Facility management 2 2 1 4 zá,--
NUA026 Smart city, region 2 1 3 zá,zk
NVA066 Ekonomika investic 2 1 4 zá,zk
NZA017 Právo 2 2 zá,--

Tip

Nad rámec studijního programu si můžete zapsat volitelné předměty.

Volitelné předměty