Studijní program

Environmentálně vyspělé budovy

Zkratka: BPC-EVB Kód: B0732A260003 Typ studia: bakalářský

Získaný titul: Bc.

Úroveň kvalifikace: bakalářský (první stupeň)

Udělovaná kvalifikace: Bc. v oblasti "Environmentálně vyspělé budovy"

Popis programu

Bakalářský studijní program s prezenční formou studia

Cíle studia

Základní motivací pro vznik nového studijního programu, a jeho hlavním cílem je připravit odborníky pro praxi v oblasti navrhování, výstavby energeticky efektivních budov s ohledem na jejich vliv na všechny oblasti životního prostředí, vč. vlivu vnitřního prostředí, které budovy vytváří, na člověka. Záměrem navrhovaného studijního programu je seznámit studenty s progresivními a pokročilými metodami návrhu environmentálně vyspělých budov.
Studijní plán nového programu obsahuje teoretické předměty, stejně jako i předměty obsahující odbornou problematiku zaměřenou komplexně na environmentální aspekty návrhu pozemních staveb v souladu se Směrnicí EU 2010/31/EU o energetické náročnosti budov.

Cílem je poskytnout studentům praktické zkušenosti i základní teoretické znalosti o environmentálně a energeticky úsporných stavbách, a seznámit je:
- se základy teoretických oborů matematiky, fyziky, deskriptivní geometrie, stavební mechaniky, termokinetiky, termomechaniky, hydrauliky, ale i práva a ekologie,
- s návrhem a principy energeticky úsporných budov, pasivních budov, budov s minimální či nulovou spotřebou energie,
- s integrovaným navrhováním stavební obálky budovy ve spojení se systémy technického zařízení, které spolu úzce souvisí a doplňují se,
- s navrhováním konstrukcí a materiálů s ohledem na jejich vliv na udržitelnou výstavbu a životní prostředí,
- s navrhováním jednotlivých systémů technických zařízení budov, zejména s vytápěním, vzduchotechnikou a elektroinstalacemi,
- s využitím technických zařízení s důrazem na aplikaci obnovitelných zdrojů energie,
- s návrhem prostředí v budovách ovlivňující zdraví a pohodu uživatelů, vč. chemických látek působících ve stavbách,
- s hospodařením s vodou v objektech i jejich blízkém okolí,
- s použitím progresivních metod zobrazování, projektování budov systémem BIM.

Dílčím cílem je i příprava studentů pro navazující magisterský studijní program Environmentálně vyspělé budovy.

Po úspěšném vykonání státní závěrečné zkoušky je absolvent oprávněn používat titul „bakalář“ (ve zkratce Bc. před jménem).

Profil absolventa

Absolvent tohoto bakalářského studijního programu Environmentálně vyspělé budovy je zaměřen na budovy s téměř nulovou spotřebou energie a udržitelné budovy. V průběhu studia získá teoretické i odborné znalosti z oblasti pozemního stavitelství, tepelné techniky, systémů technických zařízení budov, využití obnovitelných a alternativních energetických zdrojů, energetické náročnosti budov, teorie vnitřního prostředí, hospodaření s vodou v budovách, základů počítačových simulací v oblasti problematiky hospodaření s energií.

Na základě získaných znalostí, dovedností a způsobilostí bude absolvent bakalářského studijního programu Environmentálně vyspělé budovy schopen působit ve stavební praxi v oblastech, kde:
- zvládne zpracování návrhu energetického konceptu budovy s téměř nulovou spotřebou energie,
- při návrhu budov bude schopen zohlednit interakci stavebního řešení a technického zařízení budov,
- pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie bude schopen navrhnout energeticky efektivní vytápění, ochlazování a větrání a klimatizace, elektroinstalace objektů podle nároků kladených na vnitřní prostředí,
- dokáže navrhnout a posoudit obálku budovy včetně všech jejích detailů z pohledu stavebního řešení i z pohledu systémů techniky prostředí,
- u změn dokončených staveb bude umět navrhnout efektivní opatření přinášející energetické úspory,
- bude schopen se orientovat v možnostech využití obnovitelných zdrojů energie v budovách včetně energetického posouzení,
- bude schopen zpracovat průkaz energetické náročnosti budovy (PENB),
- bude schopen optimalizovat způsob hospodaření s vodou, její čištění a recyklaci (šedé vody),
- dokáže provést koncepční návrhy využití dešťových vod v budovách,
- bude schopen navrhnout systém odstraňování domovního odpadu s ohledem na požadavky ekologické likvidace,
- bude se orientovat v právních předpisech ve stavebnictví.

Absolvent magisterského studijního programu má možnost pokračovat ve studiu doktorského studijního programu, který vede k získání akademického titulu doktor.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Na bakalářský studijní program Environmentálně vyspělé budovy přímo navazuje magisterský studijní program Environmentálně vyspělé budovy na FAST VUT. Absolventi však mohou pokračovat studiem jiného obdobně zaměřeného navazujícího magisterského studijního programu.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Zkušební řád

Požadavky pro úspěšné absolvování

bakalářská práce, závěrečná zkouška

Forma studia

prezenční

Garant programu

prof. Ing. Milan Ostrý, Ph.D.

Struktura předmětů

1. ročník, zimní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
BAA012 Matematika 1 (EVB) 2 2 5 zá,zk
BBA001 Fyzika 2 2 5 zá,zk
BDA013 Stavební mechanika 1 (EVB) 2 3 5 zá,zk
BHA001 Pozemní stavitelství 1 2 3 7 zá,zk
BHA021 Typologie budov 2 2 5 zá,zk
BUA007 Systémy CAD 1 2 3 zá,--

1. ročník, letní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
BAA002 Matematika 2 2 2 5 zá,zk
BAA013 Konstruktivní geometrie 2 2 5 zá,zk
BDA014 Stavební mechanika 2 (EVB) 2 2 5 zá,zk
BEA027 Geodézie a kartografie 2 2 4 zá,zk
BHA022 Pozemní stavitelství 2 2 2 5 zá,zk
BUA008 Systémy CAD 2 2 2 zá,--

1. ročník, letní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1)

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
BIB010 Aplikace stavebních materiálů 2 2 4 zá,zk
BJB025 Progresivní stavební materiály 2 2 4 zá,zk

2. ročník, zimní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
BAA003 Matematika 3 2 2 5 zá,zk
BHA023 Pozemní stavitelství 3 2 2 5 zá,zk
BHA024 Tepelná technika budov 1 2 5 zá,zk
BLA019 Betonové konstrukce 1 (EVB) 2 2 5 zá,zk
BOA016 Kovové konstrukce 1 (EVB) 2 2 5 zá,zk
BTA013 Zdravotně technické instalace 2 2 5 zá,zk

2. ročník, letní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
BFA012 Základy geotechniky 2 2 5 zá,zk
BHA008 Pozemní stavitelství 4 2 2 5 zá,zk
BHA026 Stavebně fyzikální hodnocení 1 2 3 zá,--
BLA020 Betonové konstrukce 2 (EVB) 2 2 5 zá,zk
BTA014 Vytápění 2 2 5 zá,zk
BTA015 Termomechanika 2 2 5 zá,zk
BUA009 Zpracování a analýza dat 2 2 zá,--

3. ročník, zimní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
BAA004 Matematika 4 2 2 5 zá,zk
BHA027 Akustika a denní osvětlení (EVB) 2 2 5 zá,zk
BHA028 Zásady návrhu obálky energeticky úsporných budov 1 2 4 zá,zk
BOA017 Kov a konstrukční sklo v nosných konstrukcích budov 2 2 4 zá,zk
BTA016 Vzduchotechnika 2 2 5 zá,zk
BUA010 Projektování BIM 1 2 2 zá,--
BWA012 Technologie stavebních procesů 2 1 3 --,kl

3. ročník, letní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
BCA004 Chemie prostředí 2 2 4 zá,zk
BHA029 Dřevostavby 2 2 4 zá,zk
BHA030 Stavebně fyzikální hodnocení 2 2 2 zá,--
BOA018 Dřevěné konstrukce 2 1 4 zá,zk
BPA015 Hospodaření s vodou v budovách 2 1 3 --,kl
BTA017 Elektroinstalace 2 2 5 zá,zk
BTA018 Obnovitelné a alternativní zdroje energie (EVB) 2 2 4 zá,zk
BYA002 Angličtina pro středně pokročilé (zkouška) 2 --,zk

4. ročník, zimní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
BHA009 Požární bezpečnost staveb 2 2 5 zá,zk
BHA031 Odborný projekt 1 2 2 zá,--
BHA033 Revitalizace budov 2 2 5 zá,zk
BHA034 Specializovaný seminář 3 5 --,kl
BHA035 Stavebně fyzikální hodnocení 3 2 2 zá,--
BLA021 Vybrané statě z betonových a zděných konstrukcí 2 1 4 zá,zk
BTA019 Ochlazování budov (EVB) 2 2 5 zá,zk
BZA010 Stavební právo 2 2 zá,--

4. ročník, letní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
BHA036 Odborná praxe 20 2 zá,--
BHA037 Odborný projekt 2 2 2 zá,--
BHA038 Stavebně fyzikální hodnocení 4 2 2 zá,--
BTA020 Bakalářský seminář 3 5 --,kl
BTA021 Energetické hodnocení budov (EVB) 2 2 5 zá,zk
BUA011 Projektování BIM 2 2 2 zá,--
BVA024 Rozpočty ve stavebnictví 2 2 4 zá,zk
BWA013 Příprava a realizace staveb 2 2 4 zá,zk

4. ročník, letní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1)

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
BHB039 Ekologické stavebnictví (predmět neotevřen) 2 1 4 zá,zk
BTB022 Vnitřní prostředí budov 2 1 4 zá,zk

Tip

Nad rámec studijního programu si můžete zapsat volitelné předměty.

Volitelné předměty