Studijní program

Civil Engineering

Zkratka: nCA Kód: N3607 Typ studia: magisterský

Získaný titul: Ing.

Úroveň kvalifikace: magisterský (druhý stupeň)

Udělovaná kvalifikace: Ing. v oblasti "Civil Engineering"

studijní obor

Konstrukce a dopravní stavby

Zkratka: K

Program: Civil Engineering

Profil

Třísemestrální navazující magisterský studijní program Stavební inženýrství v oboru Konstrukce a dopravní stavby navazuje na čtyřleté bakalářské studium technického zaměření. Studium je nejprve oborové, během prvního ročníku se studium dělí na dvě zaměření, Konstrukce a Dopravní stavby.
V průběhu oborového bloku studia si student osvojuje nejnovější vědecké i technické poznatky v komplexu jejich vzájemných oborových souvislostí a je veden k samostatné tvůrčí inženýrské práci. Získané znalosti v jednotlivých předmětech aplikuje na individuálně zadaných stavebně – technických úlohách v problematice daného oboru studia. Důraz je kladen na samostatnou tvůrčí inženýrskou práci. Po absolvování oborového bloku je schopen samostatně řešit i náročné odborné problémy a je tak připraven na svoje užší zaměření studované v následném bloku navazujícího magisterského studia.

Výsledky učení

Absolvent studijního oboru Konstrukce a dopravní stavby, oborového bloku bez zaměření, získá vysoce specializované (teoretické I odborné) znalosti ve studovaném oboru. Získané znalosti je schopen aplikovat při řešení problematiky daného studijního oboru.
Je schopen v rámci získaných dovedností samostatně řešit i náročné odborné problémy (samostatné řešení složitých stavebně-technických a manažerských problémů ve stavebnictví) a je tedy připraven na následný blok studia ve zvoleném zaměření.
Do dalšího bloku studia (zaměření) je vybaven předpoklady k řešení i složitých technických problémů, a to nejen při komplexním návrhu nosných konstrukcí (mostů či inženýrských staveb), ale i při jejich přípravě a realizaci.
V rámci kompetencí (po splnění oborového bloku) může studovat v rámci studijního oboru Konstrukce a dopravní stavby jedno ze dvou zaměření, Konstrukce nebo Dopravní stavby.

Garant

doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc.

Struktura předmětů

1. ročník, zimní semestr, povinné předměty , výuka aktuálně neprobíhá

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
CA002 Matematika 5 (K) 2 1 4 zá,zk
CD002 Nelineární mechanika 2 1 4 --,kl
CD005 Dynamika 2 2 5 zá,zk
CF001 Zemní konstrukce 2 1 4 zá,zk
CM001 Projektování pozemních komunikací 2 1 4 zá,zk
CN001 Železniční konstrukce 1 2 1 4 zá,zk
CN002 Geografické informační systémy 1 1 2 zá,--
CV003 Ekonomika ve stavebnictvi 2 1 3 zá,--

1. ročník, letní semestr, povinné předměty , výuka aktuálně neprobíhá

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
BY002 Angličtina pro středně pokročilé (zkouška) 2 --,zk
CD004 Spolehlivost konstrukcí 2 2 5 zá,zk

1. ročník, letní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1) , výuka aktuálně neprobíhá

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
CL063 Betonové mosty 2 (KON) 2 2 5 zá,zk
CM057 Dopravní inženýrství (DST) 2 2 5 zá,zk

1. ročník, letní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1) , výuka aktuálně neprobíhá

1. ročník, letní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1) , výuka aktuálně neprobíhá

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
CE052 Stavební a průmyslová geodezie 1 1 2 zá,--
CL062 Navrhování betonových a zděných konstrukcí na účinky požáru 1 1 2 zá,--
CO058 Navrhování kovových a dřevěných konstrukcí na účinky požáru 1 1 2 zá,--
CP051 Inženýrské sítě 1 1 2 zá,--

1. ročník, letní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1) , výuka aktuálně neprobíhá

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
CA057 Aplikovaná matematika 2 2 4 zá,zk
CB052 Speciální fyzika 2 2 4 zá,zk
CC051 Chemie stavebních materiálů 2 2 4 zá,zk
CU051 Algoritmizace a programování 2 2 4 zá,zk
CU052 Databázové systémy 2 2 4 zá,zk

1. ročník, letní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1) , výuka aktuálně neprobíhá

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
CZ052 Etika v podnikání 2 2 zá,--
CZ056 Psychologie ve firemní praxi 2 2 zá,--
CZ057 Prezentační dovednosti 1 1 2 zá,--

1. ročník, letní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1) , výuka aktuálně neprobíhá

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
CN054 Železniční stanice a uzly1 (DST) 2 2 5 zá,zk
CO059 Kovové mosty 2 (KON) 2 2 5 zá,zk

Tip

Nad rámec studijního programu si můžete zapsat volitelné předměty.

Volitelné předměty