Studijní program

Civil Engineering

Zkratka: nCA Kód: N3607 Typ studia: magisterský

Získaný titul: Ing.

Úroveň kvalifikace: magisterský (druhý stupeň)

Udělovaná kvalifikace: Ing. v oblasti "Civil Engineering"

studijní obor

Konstrukce a dopravní stavby

Zkratka: K

Program: Civil Engineering

Profil

Třísemestrální navazující magisterský studijní program Stavební inženýrství v oboru Konstrukce a dopravní stavby navazuje na čtyřleté bakalářské studium technického zaměření. Studium je nejprve oborové, během prvního ročníku se studium dělí na dvě zaměření, Konstrukce a Dopravní stavby.
V průběhu oborového bloku studia si student osvojuje nejnovější vědecké i technické poznatky v komplexu jejich vzájemných oborových souvislostí a je veden k samostatné tvůrčí inženýrské práci. Získané znalosti v jednotlivých předmětech aplikuje na individuálně zadaných stavebně – technických úlohách v problematice daného oboru studia. Důraz je kladen na samostatnou tvůrčí inženýrskou práci. Po absolvování oborového bloku je schopen samostatně řešit i náročné odborné problémy a je tak připraven na svoje užší zaměření studované v následném bloku navazujícího magisterského studia.

Výsledky učení

Absolvent studijního oboru Konstrukce a dopravní stavby, oborového bloku bez zaměření, získá vysoce specializované (teoretické I odborné) znalosti ve studovaném oboru. Získané znalosti je schopen aplikovat při řešení problematiky daného studijního oboru.
Je schopen v rámci získaných dovedností samostatně řešit i náročné odborné problémy (samostatné řešení složitých stavebně-technických a manažerských problémů ve stavebnictví) a je tedy připraven na následný blok studia ve zvoleném zaměření.
Do dalšího bloku studia (zaměření) je vybaven předpoklady k řešení i složitých technických problémů, a to nejen při komplexním návrhu nosných konstrukcí (mostů či inženýrských staveb), ale i při jejich přípravě a realizaci.
V rámci kompetencí (po splnění oborového bloku) může studovat v rámci studijního oboru Konstrukce a dopravní stavby jedno ze dvou zaměření, Konstrukce nebo Dopravní stavby.

Garant

doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc.

Struktura předmětů

2. ročník, zimní semestr, povinné předměty , výuka aktuálně neprobíhá

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
CL004 Speciální betonové konstrukce (K) 2 2 6 zá,zk
CM002 Dopravní inženýrství (KON) 1 1 3 zá,--
CN005 Železniční stanice 1 1 3 zá,--
CO002 Kovové konstrukce 3 2 2 6 zá,zk

2. ročník, zimní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1) , výuka aktuálně neprobíhá

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
CD054 Lomová mechanika 2 1 5 zá,zk
CF055 Vybrané statě z geomechaniky 2 1 5 zá,zk
CI055 Experimentální metody vyšetřování konstrukcí 2 1 5 zá,zk
CL059 Vybrané statě z betonových konstrukcí 2 (K) 2 1 5 zá,zk
CO069 Speciální kovové konstrukce (K) 2 1 5 zá,zk

2. ročník, zimní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1) , výuka aktuálně neprobíhá

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
CD055 Vybrané statě ze stavební mechaniky 2 (K) 2 1 5 zá,--
CF054 Geotechnická laboratoř 2 1 5 zá,--
CI058 Materiály pro rekonstrukce staveb 2 1 5 zá,--
CL051 Statika při rekonstrukcích (K) 2 1 5 zá,--
CO070 Využití výpočetní techniky při navrhování ocelových konstrukcí 2 1 5 zá,--

2. ročník, zimní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1) , výuka aktuálně neprobíhá

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
CD062 Diplomový seminář (K-STM) 2 2 zá,--
CF056 Diplomový seminář (K-GTN) 2 2 zá,--
CI054 Diplomový seminář (K-SZK) 2 2 zá,--
CL055 Diplomový seminář (K-BZK) 2 2 zá,--
CO056 Diplomový seminář (K-KDK) 2 2 zá,--

Tip

Nad rámec studijního programu si můžete zapsat volitelné předměty.

Volitelné předměty