Studijní program

Civil Engineering

Zkratka: nBA Kód: B3607 Typ studia: bakalářský

Získaný titul: Bc.

Úroveň kvalifikace: bakalářský (první stupeň)

Udělovaná kvalifikace: Bc. v oblasti "Civil Engineering"

studijní obor

Pozemní stavby

Zkratka: S

Program: Civil Engineering

Profil

Cílem studia oboru Pozemní stavby je zvládnutí uceleného základu nezbytných teoretických vědomostí a všeobecných technických poznatků v celé šíři oblasti pozemních staveb. V počáteční fázi zahrnuje absolvování předmětů teoretických, v nichž student získává potřebnou úroveň vědomostí pro zvládnutí následného studia předmětů odborných, stavebně-inženýrských. Součástí studijního plánu jsou i předměty ekonomického a společenskovědního zaměření. V závěrečných dvou semestrech studia si student zvolí svoje užší odborné zaměření v rámci oboru Pozemní stavby, a to na navrhování pozemních staveb, konstrukce a statiku staveb, technická zařízení budov popř. na technologii a řízení staveb. Absolvováním specializovaných odborných předmětů student získá potřebné prohloubení teoretických a odborných vědomosti, které dotváří jeho profesní profil a zajistí předpoklady pro jeho schopnost samostatného tvůrčího přístupu k řešení konkrétní problematiky oboru.
Pod odborným a metodickým vedením pedagoga student samostatně zpracovává jako svoji bakalářskou práci náročnější individuálně zadaný odborný problém a následně svoji práci obhajuje před komisí pro státní bakalářské zkoušky. Odbornou rozpravou z předmětů studovaného oboru je současně posouzena úroveň jeho vědomostí i schopností jejich aplikace při řešení technických problémů v praxi.

Výsledky učení

Absolvent bakalářského studijního programu Stavební inženýrství získá v průběhu čtyřletého studia ucelený soubor teoretických i odborných vědomostí z oboru Pozemní stavby.
Cílevědomě je během studia veden k samostatnému zvládnutí odborných aplikací a teoreticky zdůvodněných řešení, které vytváří předpoklady pro rozvoj jeho tvůrčí činnosti. Při návrhu, posuzování stavebních objektů i při jejich realizaci je tak schopen chápat a vytvářet teoreticky zdůvodněná řešení v plné šíři komplexu vzájemných souvislostí a uplatňovat nabyté vědomosti v praxi ve svém budoucím zaměstnání. V posledním ročníku studia si student volí svoji specializaci v rámci nabídky zaměření na oblast navrhování pozemních staveb, konstrukcí a statiky staveb, technických zařízení budov popř. na technologii a řízení staveb. Studiem specializovaných předmětů tak získává potřebné prohloubení svých znalostí v rámci konkrétní problematiky oboru.

Garant

doc. Ing. Libor Matějka, CSc., Ph.D., MBA

Struktura předmětů

3. ročník, zimní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
BA004 Matematika 4 2 2 5 zá,zk
BD004 Statika 2 2 2 5 zá,zk
BF004 Zakládání staveb (S) 2 2 5 zá,zk
BH003 Pozemní stavitelství 3 (S) 2 2 5 zá,zk
BO004 Kovové konstrukce 1 2 2 5 zá,zk
BT001 Technická zařízení budov 1 2 2 5 zá,zk

3. ročník, letní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
BH004 Pozemní stavitelství 4 2 2 5 zá,zk
BH007 Nauka o budovách 1 2 2 4 zá,zk
BL005 Betonové konstrukce 1 2 2 5 zá,zk
BO006 Dřevěné konstrukce (S) 2 2 5 zá,zk
BT002 Technická zařízení budov 2 2 2 5 zá,zk
BW001 Technologie staveb 1 2 2 4 zá,zk
BY001 Angličtina pro mírně pokročilé (zkouška) 2 --,zk

4. ročník, zimní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
BH009 Projekt – Pozemní stavitelství 3 5 --,kl
BH011 Požární bezpečnost staveb 2 2 5 zá,zk
BL009 Betonové konstrukce 2 2 2 5 zá,zk
BT003 Technická zařízení budov 3 2 2 5 zá,zk
BV010 Financování stavební zakázky 2 1 4 zá,--
BW004 Technologie staveb 2 2 2 4 zá,zk
BZ002 Stavební právo (S, K, M) 2 2 zá,--

4. ročník, letní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
BL006 Zděné konstrukce (S) 2 2 5 zá,zk
BW005 Realizace staveb 2 1 4 zá,zk

4. ročník, letní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1)

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
BT056 Obnovitelné a alternativní zdroje energie 2 2 4 zá,zk

4. ročník, letní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1)

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
BH057 Akustika a denní osvětlení 2 2 4 zá,zk

4. ročník, letní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1)

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
BH055 Poruchy a rekonstrukce 2 2 4 zá,zk

4. ročník, letní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1)

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
BH053 Bakalářský seminář (S-PST) 2 3 zá,--

4. ročník, letní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1)

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
BH056 Specializovaný projekt (S-PST) 3 6 --,kl

Tip

Nad rámec studijního programu si můžete zapsat volitelné předměty.

Volitelné předměty