Studijní program

Architektura pozemních staveb

Zkratka: nA Kód: B3503 Typ studia: bakalářský

Získaný titul: Bc.

Úroveň kvalifikace: bakalářský (první stupeň)

Udělovaná kvalifikace: Bc. v oblasti "Architektura pozemních staveb"

Popis programu

Bakalářský studijní program s prezenční formou studia

Specifické požadavky na přijetí

Uchazeč o studium bakalářského studijního programu Architektura pozemních staveb má prokázat svou způsobilost v rozsahu příslušné směrnice děkana Fakulty stavební VUT. Musí být absolventem středního vzdělání s maturitou a být úspěšný v přijímacím řízení. To se skládá z talentové zkoušky, Národní srovnávací zkoušky (SCIO) a odborné rozpravy, prokazující vážný zájem o obor.

Klíčové výsledky učení

Základním výsledkem studia je schopnost navrhovat stavby různých typů jak z pohledu estetického, tak provozně technického. Proto je nosným prostředkem výuky ateliérová tvorba, ve které se propojují poznatky z předmětů kreativních, ale také přírodovědných a inženýrských. Absolvent získá znalosti z typologie jednotlivých stavebních druhů, dějin architektury, kompozice a teorie architektury, pozemního stavitelství, technických zařízení budov atd. Součástí výuky je výtvarná tvorba, podporující tvůrčí myšlení studentů. Specifikem studijního programu je semestrální praxe v architektonických atelierech, ověřující schopnost studenta obstát v profesionálním prostředí.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Bakalářský studijní program Architektura pozemních staveb Fakulty stavební VUT je postaven na stejných základech, jako studium na ostatních školách architektury v České republice. V duchu Boloňské deklarace absolventovi umožňuje pokračovat v dalším studiu magisterských studijních programů architektury nejen na českých vysokých školách, ale i na univerzitách v zahraničí.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Zkušební řád

Požadavky pro úspěšné absolvování

bakalářská práce, závěrečná zkouška

Forma studia

prezenční

Garant programu

doc. Ing. arch. Antonín Odvárka, Ph.D.

Koordinátor ECTS

Ing. Lucie Vendlová, Ph.D.

Obory studijního pogramu

Zkratka Obor Ročníky oboru v rámci programu
A Architektura pozemních staveb 1. 2. 3. 4.

Tip

Nad rámec studijního programu si můžete zapsat volitelné předměty.

Volitelné předměty