Studijní program

Architektura a rozvoj sídel

Zkratka: NPC-ARS Kód: N0731P010002 Typ studia: magisterský

Získaný titul: Ing. arch.

Úroveň kvalifikace: magisterský (druhý stupeň)

Udělovaná kvalifikace: Ing. arch. v oblasti "Architektura a rozvoj sídel"

Popis programu

Navazující magisterský studijní program s prezenční formou studia

Cíle studia

Navazující magisterský studijní program Architektura a rozvoj sídel vychází ze:
- Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),
- Zákona 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,
- Autorizačního řádu České komory architektů.
- Evropské směrnice 2005/36/ES, o uznávání odborných kvalifikací.
Reaguje na změny ve výkonu povolání architekta, ke kterým dochází jak v zahraničí, tak na domácí půdě. Doplňuje zatím neuspokojené požadavky na rozšiřující se nároky profesní kvalifikace. K tomu využívá možností odborného zázemí mateřské fakulty. Rozšiřuje škálu studia architektury o dosud nenabízené disciplíny, zejména ze společenskovědních a ekonomických oborů. Studium je ve shodě se zákonem o vysokých školách čtyřsemestrální (dvou leté), zakončené diplomovou prací. Významnou součástí studijního programu je i odborná praxe u budoucích zaměstnavatelů jako reakce na požadavky profese i výsledek posouzení terciárního vzdělávání ČR experty OECD. O studium tohoto studijního programu se může ucházet absolvent kteréhokoli bakalářského studia architektury.
Po úspěšném vykonání státní závěrečné zkoušky je absolvent oprávněn používat titul Ing. arch.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Zkušební řád

Požadavky pro úspěšné absolvování

diplomová práce, závěrečná zkouška

Forma studia

prezenční

Garant programu

doc. Ing. arch. Petr Dýr, Ph.D.

Specializace studijního pogramu

Zkratka Specializace Ročníky oboru v rámci programu
spArA Architektura 1. 2.
spArP Prostorové plánování 1. 2.

Tip

Nad rámec studijního programu si můžete zapsat volitelné předměty.

Volitelné předměty