Studijní program

Architektura a rozvoj sídel

Zkratka: T Kód: N3504 Typ studia: magisterský

Získaný titul: Ing. arch.

Úroveň kvalifikace: magisterský (druhý stupeň)

Udělovaná kvalifikace: Ing. arch. v oblasti "Architektura a rozvoj sídel"

Popis programu

Navazující magisterský studijní program s prezenční formou studia

Cíle studia

Specifické požadavky na přijetí

Uchazeč o studium navazujícího magisterského studijního programu Architektura a rozvoj sídel má prokázat znalosti a vědomosti v rozsahu a za podmínek stanovených příslušnou směrnicí děkana FAST VUT v Brně. Podlé této směrnice musí být buď absolventem čtyřletého bakalářského studijního programu Architektura pozemních staveb na FAST VUT v Brně, nebo příbuzného programu jiné vysoké školy, který odpovídá oblasti vzdělávání Architektura a urbanismus podle Nařízení vlády č. 274/2016 Sb. Absolventi jiných škol než FAST VUT předkládají v rámci přijímacího řízení portfolio tří ateliérových prací vypracovaných v rámci řádného předchozího studia. Uchazeči z kterékoli školy, kteří prokáží nadprůměrné výsledky studia, jsou přijati bez přijímací zkoušky. Ostatní, buď z důvodu slabších výsledků nebo nepřiměřené skladby či neprůkazné náplně předmětů, absolvují přijímací zkoušku ve formě klauzurní práce.

Klíčové výsledky učení

Navazující magisterský studijní program Architektura a rozvoj sídel se dělí do dvou specializací: Architektura a Prostorové plánování. Absolvent získává titul Ing. arch. Skladba předmětů a tím i získané znalosti směřují ke zvládnutí vysoce náročných úkolů a schopnostem zastávat řídící funkce v oblasti architektonické a urbanistické tvorby. Studijní program je zapsán Českou komorou architektů v seznamu škol s uznaným vzděláním, což je podmínka k získání autorizace pro samostatný výkon povolání. Součástí studijního programu je odborná praxe, kterou je možno absolvovat v České republice i v zahraničí.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Architektura a rozvoj sídel může dále pokračovat ve studiu doktorského studijního programu obdobného zaměření a rozšířit tak svou kvalifikaci o oblast vědy a výzkumu. Dosáhne titulu Ph.D. Pro doktorské studium je dostatečně vybaven teoretickými i jazykovými znalostmi, které ho činí způsobilým pro studium na našich i zahraničních vysokých školách.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Zkušební řád

Požadavky pro úspěšné absolvování

diplomová práce, závěrečná zkouška

Forma studia

prezenční

Garant programu

prof. Ing. arch. Alois Nový, CSc.

Koordinátor ECTS

Ing. Lucie Vendlová, Ph.D.

Obory studijního pogramu

Zkratka Obor Ročníky oboru v rámci programu
T Architektura a rozvoj sídel 1. 2.

Tip

Nad rámec studijního programu si můžete zapsat volitelné předměty.

Volitelné předměty