Detail předmětu

Technologie staveb 1 (ArA)

Akademický rok 2024/25

NWA032 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-ARS / ARA letní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod do vědního oboru technologie staveb, zásady modelování stavebních procesů, projekt procesu. 2. Příprava výstavby, staveniště, úvod do stavebně technologického projektování. 3. Procesy zemních prací, způsoby a postupy jejich provádění, volba mechanizace, časový plán. 4. Procesy zakládání staveb, technologické zásady a postupy provádění základů. 5. Bednění betonových konstrukcí – zásady návrhu, statického posouzení a realizace. 6. Procesy vyztužování železobetonových konstrukcí. 7. Betonářské procesy, výroba, doprava, ukládání, zpracování a ošetřování čerstvého betonu. 8. Zdící procesy, zásady provádění zdiva, organizační a časová struktura procesu. 9. Montáž dřevěných konstrukcí, provádění krovů, ochrana dřeva proti ohni a škůdcům. 10. Dřevostavby, zásady výroby a montáže. Kvalitativní požadavky. 11. Zřizování obvodových a střešních plášťů budov. 12. Provádění skládaných krytin, kontrola jakosti , provádění klempířských prací včetně plechových krytin. 13. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní a ochranná lešení, pracovní postupy a zásady montáže.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Podklady k semestrální práci Cvičení: Organizační pokyny, Individuální zadání řešeného objektu, obsah pro Technologický předpis Výstup: volba objektu pro procvičení zadaných úloh, zajištění potřebných konstrukčních výkresů, založení šablony pro následná zpracování Technologických předpisů 2. Zemní práce – 1.část Cvičení: Procesy zemních prací, způsob výpočtu kubatur, volba mechanizace Výstup: Technologický předpis, Výpočet kubatur pro snímání ornice, hloubení stavební jámy a hloubení rýhy, návrh stavebních strojů pro zemní práce 3. Zemní práce – 2.část Cvičení: konzultace zpracování 1.části zadání, ověřování vhodnosti strojů, časová náročnost – normohodiny, výkony strojů, vazby činností, dílčích a pomocných procesů zemních prací Výstup: Posouzení vhodnosti strojů, vykreslení schémat pojezdů strojů po staveništi pro snímání ornice, hloubení stavební jámy a hloubení rýh, časový plán 4. Základy Cvičení:Proces realizace železobetonové základové konstrukce, zásady pro bednící práce Výstup: Technologický předpis pro konstrukci plošného základu, řez zabedněným základem v tradičním bednění včetně popisu dílčích částí bednění 5. Monolitický strop Cvičení: Systémová bednění, zásady pro návrh a realizaci bednění stropní konstrukce Výstup:Technologický předpis, výkres bednění ( půdorys, řez zabedněnou konstrukcí ), vybrané konstrukční detaily 6. Exkurze – sledování realizace pro vybrané technologické procesy staveb 7. Kontrola výstupů zadaných částí 8. Zdění – 1 část Cvičení: Zdící procesy, postup provádění zdění jednoho podlaží řešeného objektu Výstup:Technologický předpis ( důraz na výpočet kubatur ) 9. Zdění – 2část Cvičení:Zdící procesy, zdění první, druhé výšky, pomocné procesy – stavba lešení, pracovní, materiálové a dopravní pásmo pro zdění, BOZP pro zdění a práci na lešení Výstup: výkresy – půdorys, řez pro jedno podlaží se znázorněním postupu zdění, umístění lešení, skladování materiálu, časový plán 10. Montáž krovu – 1.část Cvičení: Postup montáže vaznicových krovů, krovů úsporných soustav a vazníkových typů zastřešení, bezpečnost práce ve výškách a nad volnou hloubkou Výstup: Technologický předpis včetně návrhu na ochranu dřeva před ohněm a škůdci 11. Montáž krovu-2.část Cvičení: Postup montáže, způsoby spojování prvků Výstup: výkres – schematický návrh krovu a postup jeho montáže, detaily spojů 12.Závěrečné konzultace 13. Zápočet