Detail předmětu

Revitalizace a stabilita krajiny

Akademický rok 2024/25

NSB022 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-ARS / ARA zimní semestr 2. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

3 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod do ekologie krajiny. Názvosloví. Literatura. Krajina přírodní a kulturní. 2. Historický rámec vývoje české krajiny. Charakteristika české krajiny. Rozšiřování zástavby do krajiny, urban sprawl. 3. Ekologická stabilita. Stabilita krajiny. Skupiny typů geobiocénů. 4. Územní systémy ekologické stability. Příklady řešení v projektové fázi a realizacích. 5. Hlavní příčiny antropogenního poškozování krajiny. Degradační a regenerační procesy v krajině. 6. Charakteristika území devastovaných těžbou. Způsoby a fáze rekultivace. Biotechnická fáze rekultivace. Rekultivace zemědělská, lesnická, hydrická. Financování rekultivací. Nové trendy v rekultivacích, řízená sukcese. Příklady úspěšných rekultivací. 7. Význam vodních prvků v krajině. Mokřady, tůně, malé vodní nádrže. 8. Revitalizace říčních systémů. Příklady úspěšných revitalizací z ČR i ze zahraničí. 9. Protierozní ochrana, kvalita a ochrana půdy. 10. Přírodě blízké hospodaření v lesích, ochrana nelesních ploch, invazní druhy. 11. Architektura v souladu s krajinou. Zásady dobré praxe výstavby v krajině. 12. Krajinotvorné programy. Dotační programy pro revitalizace. 13. Evropská úmluva o krajině. Ochrana přírody a krajiny. Legislativa.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1. Úvod do problematiky. Pravidla. Publikace a on-line zdroje informací. Mapy on-line. 2. Metodika mapování krajiny. Příklady mapování krajiny. Výběr území pro mapování. 3.-4. Mapování krajiny - práce v terénu. 5. Koeficient ekologické stability. 6. Návrh části systému ekologické stability území. 7. Zpracování projektu Mapování a vyhodnocení krajiny. 8. Prezentace jednotlivých projektů. 9.-12. Určení erozní ohroženosti vybraného území a řešení protierozní ochrany. 13. Kontrola, doplnění, udělení zápočtů.