Detail předmětu

Vybrané statě z hydrotechniky

Akademický rok 2024/25

NRA013 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIV zimní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1.–3. Posouzení stability vzdouvacích objektů, hrází a jejich podloží. 4.–6. Stanovení návrhových parametrů turbín vodních elektráren. Hydraulický výzkum a řešení jednotlivých funkčních prvků VE. 7.–8. Pohyb splavenin a stabilita říčních koryt. 9.–10. Návrh a výpočet hradících konstrukcí pohyblivých jezů. 11. Environmentální projekt stavby, souvislosti a návaznosti návrhu na přírodní podmínky - legislativa. Nové programové produkty pro návrh hydrotechnických staveb. 12. Norné stěny pro zachycování ropných derivátů na hladině a měření průtoků a proteklých objemů na vodních tocích a kanalizacích. 13. Vodohospodářská rizika, jejich stanovení a hodnocení, dopad na technické řešení a ekonomiku stavby.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Stabilizace říčních koryt, podklady pro návrh balvanitého skluzu. 2. Návrh balvanitého skluzu pro konkrétní lokalitu, výpočet. 3. Dokončení výpočtů návrhu balvanitého skluzu, zpracování podélného řezu. 4. Výběh a výška větrových vln, převýšení koruny hráze. 5. Betonové přehrady – celková stabilita. 6. Sypané přehrady – celková stabilita. 7. Sypané přehrady – porušení hráze přelitím. 8. Teoretické základy pro podrobné hydraulické řešení spodních výpustí. 9. Stanovení Q/H charakteristiky spodní výpusti přehrady, vykreslení průběhu čáry energie a tlaku, stanovení minimálního ponoru vtoku. 10. Stanovení zvedací síly na revizní tabulový uzávěr vtokového objektu štoly spodní výpusti. 11. Návrh hradicí konstrukce pohyblivého jezu. 12. Hydrotechnické výpočty měrné křivky přepadu přes pevný práh. 13. Hydrotechnické výpočty měrné křivky přepadu při manipulaci s navrženými jezovými uzávěry.