Detail předmětu

Ekologie ve stavebnictví

Akademický rok 2024/25

NJA039 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIM zimní semestr 2. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Ekosystém, biosféra, litosféra, pedosféra, hydrosféra, atmosféra, koloběh látek v přírodě. 2. Znečištění atmosféry, hydrosféry, pedosféry. 3. Biologické potřeby člověka, pohoda prostředí, chemické a fyzikální vlivy. Radioaktivita, radon a jeho zdroje. 4. Toxikologie, zjišťování toxicity, přehled toxických látek a jejich možných zdrojů. Zákony a vyhlášky v oblasti ŽP a nakládání s odpady, zavádění nařízení EU. 5. Klasifikace technologií z hlediska vzniku odpadů, klasifikace odpadů, složení a radioaktivita odpadů. Nakládání s odpady – shromažďování, sběr, svoz, třídění a recyklace odpadů. 6. Metody zpracování odpadů – fyzikální, fyzikálně chemické a chemické. 7. Termické zpracování odpadů, spalovny komunálního odpadu, ostatních odpadů a toxických odpadů, jiné způsoby tepelného zpracování. 8. Skládkování odpadů, technologické části skládek, druhy skládek, rekultivace. 9. Odpady ve stavebnictví, jejich rozdělení a charakteristika jednotlivých skupin. Odpady ze stavební výroby a možnosti jejich recyklace. 10. Energetické odpady, chemické a fázové složení, reaktivita, pucolánová aktivita, možnosti využití ve stavebnictví. Odpady z hutní výroby, chemické a fázové složení, reaktivita, možnosti zpracování ve stavebnictví.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Úvodní cvičení – laboratorní řád, základní pojmy a zadání tématu EKO PROJEKTU. 2. Příprava vzorků pro stanovení výluhu CuCl2 a související teorie. 3. Cvičení zaměřené na využití odpadů ve stavebnictví + laboratorní práce v rámci EKO PROJEKTU. 4. Laboratorní cvičení na stanovení vlastností a následně druhů daných stavebních materiálů. 5. Laboratorní cvičení na stanovení typu znečištění vzorků vody + laboratorní práce v rámci EKO PROJEKTU. 6. Stanovení výluhu CuCl2 referenční a upravené malty. 7. Dokončení experimentálních prací a testování produktů vzniklých v rámci EKO PROJEKTU. 8. Zpracování výsledků EKO PROJEKTU do požadované formy včetně rešerše dané problematiky. 9. Prezentace výsledků EKO PROJEKTU, hodnocení prací a odevzdání protokolů. 10. Zápočtový test.