Detail předmětu

Průběh procesu výstavby

Akademický rok 2024/25

NHB052 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

NPA-SIS zimní semestr 2. ročník

NKC-SIS zimní semestr 2. ročník

NPC-SIS zimní semestr 2. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština, angličtina

Kredity

3 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nabízet studentům všech fakult

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod, základní pojmy, jejich definice a význam, jednotlivé fáze procesu výstavby – přehled. 2. Příprava staveb – předinvestiční fáze – zpracování stavebního záměru. Technicko-ekonomické studie – studie příležitostí, feasibility study. Vypracování návrhu stavby, řešení umístění stavby v území a v krajině. Ověření reálných předpokladů k získání rozhodnutí o umístění stavby (ÚPI). 3. Příprava staveb – fáze zadání a zpracování projektové dokumentace. Smluvní vztahy v přípravné fázi. Postavení autorizovaného inženýra, technika a architekta. Zajištění právních vztahů k pozemkům. Předprojektová příprava. 4. Příprava staveb – fáze zadání a zpracování projektové dokumentace. Projektová dokumentace pro územní řízení. Rozpočty v předprojektové fázi. Podaní žádosti o umístění stavby. 5. Správní řád, stavební zákon – lhůty, postupy, účastnící, dotčené orgány. 6. Příprava staveb – fáze zadání a zpracování projektové dokumentace. Stavební řízení, ohlášení stavby. Dodatečné stavební povolení, změna dokončené stavby. 7. Výběrové řízení na dodavatele stavby - zákon o veřejných zakázkách, typy zadavatelů, typy zakázek, tvorba zadávacích podmínek, kritéria pro výběr dodavatele, nabídka – sestavení dle zadávacích podmínek, nutné doklady. Zadání a zpracování dokumentace pro provedení stavby předaná objednatelem, požadavky na tendrový rozpočet, kontrola správnosti a úplnosti ze strany zhotovitele, návrh opatření na kvalitu provedení. Výrobní (dílenská) dokumentace. Postavení autorizovaného technika, inženýra, architekta v procesu výstavby, oprávnění, odpovědnost. 8. Vlastní realizace stavby - předvýrobní, výrobní a provozní příprava zhotovitele, logistika při zajišťování zdrojů a s jejich nakládáním, výběr subdodavatelů a práce s nimi v průběhu realizace. Předání staveniště, komunikace s dotčenými orgány ze stavebního řízení, zajišťování plnění podmínek stanovisek dotčených orgánů. Kontrolní dny, účastníci (technický dozor, autorský dozor, stavební dozor), vzorové zápisy, způsob vedení kontrolních dnů, kontrola plnění úkolů, vedení stavebního deníku a jiné administrativy v průběhu výstavby, změnová řízení, vícenáklady, kalkulace víceprací, tvorba dodatků, povinnosti a práva stavbyvedoucích a mistrů 9. Předání stavby – předpřejímka, přejímka, kontrola odstranění vad a nedodělků, předávací protokoly se subdodavateli a objednateli, činnost zhotovitele při předávání díla, administrativa předání (zkoušky, certifikáty, prohlášení o shodě, měření, doklady o zkušebním provozu, zaškolování obsluhy, topné zkoušky apod.), vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. Kolaudační řízení – žádost, kontrolní prohlídky stavby, jednání s dotčenými orgány před a při kolaudaci, stanoviska dotčených orgánů ke kolaudaci, vydání kolaudačního souhlasu. Likvidace staveniště 10. Záruční a pozáruční servis zhotovitele, způsoby řešení reklamací, vypracování a předání závazných pravidel pro užívání staveb, provozní deníky, kontaktní adresy a údaje o zhotoviteli a odpovědných osobách, při řešení případných reklamací, servisů apod. Význam a způsob zpracování tabulky kontrol provozu stavby a její následné údržby, vyčíslení odhadovaných nákladů na budoucí údržbu či opravu, které zajistí provozuschopnost stavby a prodlouží její životnost.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1. Úvod, plán cvičení. Územní plán lokality, podmínky využití ploch. 2. Zjištění majetkoprávních vztahů v lokalitě. 3. Správci dopravní a technické infrastruktury. 4. Limity využití území. 5. Kompletace, závěr, zápočet.