Detail předmětu

Inženýrská geodézie 2

Akademický rok 2024/25

NEA030 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-GK zimní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

6 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Metodika rozborů přesnosti inženýrskogeodetických úloh. 2. Detailní analýza relativní a souhrnné přesnosti polohových a výškových vytyčovacích úloh 1. 3. Detailní analýza relativní a souhrnné přesnosti polohových a výškových vytyčovacích úloh 2. 4. Geodézie při přípravě a projektování staveb. 5. Vytyčovací výkresy a jejich tvorba 6. Vytyčovací sítě – metody budování a analýza přesnosti. 7. Vytyčování a měření při stavbě a provozu dopravních komunikací 1. 8. Vytyčování a měření při stavbě a provozu dopravních komunikací 2. 9. Geodézie v mostním stavitelství. 10. Zaměřování památkových objektů a měření pro rekonstrukce staveb. 11. Geodezie ve strojnictví a průmyslu 1. 12. Geodezie ve strojnictví a průmyslu 2. 13. Předpisy a normativy v inženýrské geodézii. Současné progresivní měřící technologie.

Cvičení

13 týdnů, 3 hod./týden, povinné

Osnova

1. Úvod, seznámení s podmínkami udělení zápočtu, základní pojmy, mezní odchylky vytyčení. geodézie. 2. Nepřímé určení prostorové vzdálenosti, rozbor přesnosti a praktické měření. 3. Vytyčení výšky zadaného objektu nivelací a trigonometrickou metodou, rozbor přesnosti, praktické řešení, vyhotovení předávacího protokolu. 4. Vytyčení polohy protínáním vpřed, rozbory přesnosti, střední elipsy chyb. 5. Vytyčení polohy protínáním zpět, rozbory přesnosti analytickou a simulační metodou, střední elipsy chyb. 6. Vytyčení polohy protínáním z délek, rozbory přesnosti, střední elipsy chyb. 7. Vytyčení polohy volným polygonovým pořadem, rozbory přesnosti, prorážkový pořad. 8. Návrh vytyčovací sítě. Vytyčovací výkres souboru staveb, práce s normami. 9. Návrh vytyčovací sítě. Vytyčovací výkres souboru staveb, práce s normami (dokončení). 10. Návrh silniční komunikace, oblouk s přechodnicemi, přehledná situace, podélný profil trasy, práce s normami. 11. Návrh silniční komunikace, vytyčovací výkres, vytyčovací prvky hlavních bodů trasy, podrobné vytyčení. 12. Návrh silniční komunikace, výpočet nivelety, určení kubatur, rozbory přesnosti vytyčení, dokončení úlohy. 13. Závěrečná kontrola podmínek pro získání zápočtu, udělení zápočtu.