Detail předmětu

Chemie stavebních materiálů

Akademický rok 2024/25

NCB008 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIK letní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Kinetika chemických reakcí. Tepelná bilance chemických reakcí. 2. Metody zkoumání stavebních materiálů – chemická a strukturní analýza. 3. Voda – struktura, ionizace a pH, druhy přírodních vod a jejich vlastnosti, vliv vody na vlastnosti stavebních materiálů. Porozita stavebních materiálů. Transport vody a solí ve stavebních materiálech, vlhkost, hygroskopicita a důsledky z toho vyplývající. 4. Chemie sádry a anhydritových pojiv, vlastnosti a degradace. 5. Chemie vápenných pojiv, omítky a malty, degradace, ochrana a obnova omítek. 6. Chemie keramických staviv – složení, pórová struktura, vlastnosti a degradace. Sklo – druhy, složení, vlastnosti, degradace. 7. Chemie cementu a betonu. Složení, vlastnosti, hydratace, hydratační teplo, vodní součinitel. 8. Chemické přísady ovlivňující vlastnosti stavebních materiálů. 9. Degradace betonu agresivními plyny a roztoky. Chemické vlastnosti kameniva v betonu, degradační procesy. Stabilita a degradace vláknové výztuže. 10. Chemické a elektrochemické vlastnosti kovů, Koroze kovů, koroze oceli v betonu. 11. Chemické složení dřeva, vlastnosti dřeva, biotické a a biotické poškození dřeva. 12. Chemie makromolekulárních látek na bázi uhlíku a křemíku. Degradace plastů. 13. Základní mechanické vlastnosti stavebních materiálů ve vztahu k jejich chemické podstatě.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

Úvod do cvičení, bezpečnost práce, požární prevence Zasolení zdiva, rozlišení solí a hloubky průniku solí testovanými vzorky Voda, stanovení obsahu iontů ve vodě, argentometrické stanovení chloridů Pojiva, rozlišení typu pojiva na základě přítomnosti prvků, stanovení síranů v roztoku Analýza cementu, rozklad cementu, stanovení MnO ve směsném cementu Analýza cementu, stanovení CaO a MgO v cementu, rozklad vzorku cementu pro stanovení síranů, srážení síranu barnatého, stanovení SiO2 Analýza cementu, stanovení Fe2O3 a Al2O3 v cementu; filtrace sraženiny BaSO4 Analýza cementu, stanovení obsahu TiO2 a P2O5 v cementu; žíhání sraženiny BaSO4 Kovy, stanovení obsahu Fe v roztoku, analýza slitiny Koroze betonu, stanovení obsahu Ca(OH)2 ve vzorcích cementových past, rozlišení zkarbonatované a nezkarbonatované cementové pasty Stanovení agresivního CO2 ve vodě, stanovení amonných iontů ve vodě Křemík, příprava křemíku redukcí hořčíkem, rozpustnost křemíku v alkalických hydroxidech; příprava borosilikátového skla Kontrola protokolů, zápočet.