Detail předmětu

Aplikovaná fyzika (V)

Akademický rok 2024/25

NBB006 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIV letní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Definice fyzikálních veličin, soustava SI, definice teploty, ekvipartiční teorém, vnitřní energie. 2. Statistická fyzika, stavová rovnice, praktická využití. 3. Vlastnosti vzduchu, vodní páry a atmosféry. 4. Bilance hmotnosti, hybnosti a energie: hybnost v kapalinách, energie v kapalinách (vnější a vnitřní), hydrostatický tlak, Pascalův zákon, Archimedův zákon. 5. Proudění: ustálené proudění vazké nestlačitelné kapaliny potrubím, rozdělení rychlosti podle poloměru potrubí, ustálené proudění vazké nestlačitelné kapaliny potrubím (Hagen-Poisseliův zákon). 6. Tlak, teplota a fázové přeměny, latentní teplo, fyzika nízkých tlaků a nízkých teplot. 7. Částicová fyzika a tepelná kapacita plynů při konstantním tlaku či objemu. 8. Základy termodynamiky, děje v plynech, tepelné stroje, Carnotův cyklus. 9. Praktické využití odvozených vlastností (motory, tepelná čerpadla, klimatizace, termoelektrické generátory, termočlánky, Peltierovy články, kondenzační kotel, vysoušení a zvlhčování vzduchu). 10. Elektromagnetické záření, Planckův vyzařovací zákon, Sluneční záření, spektrální vlastnosti atmosféry. 11. Dokonale černé těleso, emisivita, transmitance, absorbance, solární kolektory a jejich konstrukce a účinnost. 12. Pohled na děje z hlediska energie - energetické přeměny, akumulace energie, hustota energie, hustota výkonu. 13. Sluneční záření, základy meteorologie, složení atmosféry, skleníkový efekt.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Návody – seznámení s používanými metodami měření, metodami výpočtů, rozdělení úloh na celý semestr (cyklické střídání úloh pro dvojice studentů, seznámení s bezpečnostními předpisy pro práci na elektrických zařízeních ve studentských laboratořích. 2. Měření první laboratorní úlohy podle rozpisu. 3. Následující měření dle rozpisu a odevzdání protokolu z předchozího měření a spočítaných příkladů. 4. Následující měření dle rozpisu a odevzdání protokolu z předchozího měření a spočítaných příkladů. 5. Následující měření dle rozpisu a odevzdání protokolu z předchozího měření a spočítaných příkladů. 6. Následující měření dle rozpisu a odevzdání protokolu z předchozího měření a spočítaných příkladů. 7. Konzultace – opravy, doměření nedostatků a doplnění všech předchozích měření, opravy všech nepřijatých protokolů, odevzdání spočítaných příkladů. 8. Následující měření dle rozpisu a odevzdání protokolu z předchozího měření a spočítaných příkladů. 9. Následující měření dle rozpisu a odevzdání protokolu z předchozího měření a spočítaných příkladů. 10. Následující měření dle rozpisu a odevzdání protokolu z předchozího měření a spočítaných příkladů. 11. Následující měření dle rozpisu a odevzdání protokolu z předchozího měření a spočítaných příkladů. 12. Následující měření dle rozpisu a odevzdání protokolu z předchozího měření a spočítaných příkladů. 13. Písemka a odevzdání protokolu z předchozího měření, zápočet. Laboratorní úlohy: - Frekvenční závislost činitele zvukové pohltivosti. - Frekvenční analýza zvuku. - Doba dozvuku v místnosti. - Stanovení rezistance přímou metodou. - Stanovení kapacity kondenzátoru přímou metodou. - Stanovení indukčnosti a kvality cívky přímou metodou. - VA charakteristika polovodičové diody. - Stanovení výstupní charakteristiky tranzistoru. - Stanovení náboje elektronu z charakteristiky tranzistoru. - Stanovení měrné tepelné kapacity pevných látek kalorimetrem. - Stanovení součinitele teplotní roztažnosti. - Stanovení měrné tepelné vodivosti cihly nestacionární metodou. - Stanovení adiabatické Poissonovy konstanty vzduchu. - Stanovení cejchovní křivky termočlánku. - Stanovení cejchovní křivky termistoru. - Stanovení cejchovní křivky termodiody. - Stanovení topného faktoru tepelného čerpadla. - Závislost součinitele absorpce světla v průsvitných látkách na vlnové délce světla. - Stanovení celkového světelného toku bodového zdroje. - Experimentální sledování strukturních změn betonových vzorků při statickém zatěžování tahem za ohybu metodou akcké emise. - Stanovení drsnosti lomové plochy konfokálním mikroskopem.