Detail předmětu

Betonové konstrukce 2

Akademický rok 2024/25

BLA003 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

BPC-SI / S zimní semestr 4. ročník

BKC-SI zimní semestr 4. ročník

BPA-SI zimní semestr 4. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština, angličtina

Kredity

5 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nabízet studentům všech fakult

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1.–2. Lokálně podepřené monolitické železobetonové desky – uspořádání, statické působení, zjednodušený výpočet, dimenzování na ohyb. Protlačení desky, různé typy hlavic. Mezní stavy použitelnosti. Vyztužování. 3.–4. Halové systémy, rozdělení, konstrukční uspořádání, zatížení. Prvky montovaných hal, jejich styky a použití. Prostorová tuhost. Vazníkové a bezvazníkové haly - výpočet. Navrhování a vyztužování prvků a jejich styků. 5.–6. Montované patrové skelety, konstrukční řešení, prvky a jejich styky. Základní principy výpočtu. Vliv tuhosti styků na chování skeletů. Únosnost styků. Působení stropních tabulí. Stabilita a tuhost s a bez ztužujících prvků. 7. Panelové soustavy, konstrukční řešení, výpočtová schémata. Dimenzování jednotlivých dílců a jejich styků. 8. Zajištění tuhosti panelových objektů. Výpočet ztužujících prvků. Prostorové soustavy. 9. Speciální dílce a konstrukce. Konstrukční řešení a zásady navrhování základů montovaných objektů. 10. Spřažené konstrukce. Dílce ve stádiu výroby, dopravy a montáže. Úchyty a závěsná oka. Montážní stádia. 11.–12. Navrhování zásobníků (bunkry a sila) a nádrží – zatížení, výpočet, dimenzování a vyztužování. 13. Navrhování prvků z předpjatého betonu – podstata, materiály, předpětí a jeho změny, principy návrhu.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Lokálně podepřená stropní deska - předběžný návrh rozměrů, schematický výkres tvaru konstrukce, výpočet zatížení, zatěžovací stavy pro vybranou vnitřní část konstrukce zadaného objektu. 2. Výpočet statických veličin na vybrané části konstrukce zjednodušenou metodou (metodou součtových momentů popř. s ověřením metodou náhradních rámů), kombinace zatížení. 3. Dimenzování části desky na ohyb. 4. Dimenzování desky na protlačení (pro vnitřní sloup). 5. Dimenzování – dokončení, mezní stavy použitelnosti (princip), schematický výkres výztuže dimenzované části desky. 6. Korekce. 7. Montovaná vazníková hala – schematický výkres skladby konstrukce haly, výpočet zatížení, zatěžovací stavy pro vnitřní příčný rám. 8. Výpočet statických veličin pro vnitřní příčný rám, kombinace účinků zatížení. 9. Dimenzování jednoho vnitřního sloupu. 10. Korekce. 11. Ověření sloupu pro stádia výroby, přepravy a montáže, schéma výztuže sloupu, návrh montážních úchytů sloupu a střešního vazníku. 12. Závěrečná korekce. 13. Odevzdání elaborátů. Zápočet.