Detail předmětu

Geodézie

Akademický rok 2024/25

BEA001 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

BPC-SI / VS zimní semestr 2. ročník

BPC-MI zimní semestr 1. ročník

BKC-SI zimní semestr 2. ročník

BPA-SI zimní semestr 2. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština, angličtina

Kredity

3 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nabízet studentům všech fakult

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úloha geodézie ve stavebnictví. Historie. Tvar a rozměry Země, referenční plochy. Jednotky. 2. Geodetické polohové základy. Úhlová a délková měření. Souřadnicové systémy a referenční rámce. Základní souřadnicové výpočty. 3. Geodetické výškové základy. Metody měření výšek. Digitální model terénu. 4. Globální navigační satelitní systémy (GNSS), využití v geodézii, řízení stavebních strojů. 5. Metody sběru prostorových dat – polární metoda, ortogonální metody, GNSS-RTK. 6. Fotogrammetrie a dálkový průzkum Země. 7. Pozemní a letecké laserové skenování, mobilní mapovací systémy. 8. Geodetické práce při přípravě projektu. Vytyčovací práce. Kontrolní měření. Pasportizace staveb. 9. Určování posunů a deformací stavebních objektů. 10. Geodézie v dopravním stavitelství, při stavbě tunelů a mostů. Speciální práce v průmyslu. Určování ploch a kubatur. 11. Katastr nemovitostí. Realizace změny v KN, geometrický plán, vytýčení hranice pozemku. Nahlížení do katastru nemovitostí. ČÚZK. 12. Základy kartografie. Mapová díla v České republice. 13. Geografické informační systémy, informační model budovy. Příklady řešení konkrétních geodetických úloh.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1.–3. Teodolit, měření a vytyčování úhlů. 4.–5. Technická nivelace, měření a vytyčování výšek. 6.–8. Seznámení s měřícími přístroji užívanými na stavbě. Vytyčení přímky, vodorovné roviny, plochy daného spádu, měření délek. 9. Příprava podkladů pro projekční práce. 10. Jednoduché souřadnicové výpočty. 11.–13. Vytyčovací výkresy staveb. Pasportizace staveb.