Detail předmětu

Ruština pro začátečníky

Akademický rok 2022/23

VYR001 předmět zařazen v 6 studijních plánech

B_A+U letní semestr 1. ročník

B_A+U letní semestr 1. ročník

BPC-VP letní semestr 1. ročník

B_A+U zimní semestr 1. ročník

B_A+U zimní semestr 1. ročník

BPC-VP zimní semestr 1. ročník

Témata – představování, pozdravy, telefonování, národnosti, na návštěvě, rodina
Zvuková a grafická stránka ruského jazyka - azbuka, přízvuk, intonace, výslovnost, pravopis
Gramatika – oslovení, číslovky, časování sloves, základní vzory podstatných jmen, osobní a přivlastňovací zájmena, zvratná slovesa, slovesné vazby

Garant předmětu

Mgr. Lucie Strnadová

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd

Cíl

Zvládnutí základů ruštiny, tedy azbuky v psané i mluvené formě, základní slovní zásoby a gramatiky. Schopnost přečíst, přeložit a vytvořit velmi jednoduché texty.

Znalosti

Student zvládne cíl předmětu, čímž je zvládnutí základů ruštiny, tedy psané a mluvené azbuky, základní slovní zásoby a základních gramatických jevů, dále také schopnost číst, překládat a vytvářet velice jednoduché ruské texty.

Prerekvizity

Žádné.

Jazyk výuky

čeština

Kredity

2 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/254657

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1.Úvodní hodina, azbuka - čtení, psaní
2.1L-Představování, rozhovory, cvičení, zápor, přízvučné a nepřízvučné slabiky, procvičování azbuky, čtení, psaní -
písmena "t, a, k, o, m, b, z, e, n, v, u, je, ja"
3.2L-Seznamte se, četba a poslech rozhovorů, nová slovní zásoba a fráze, písmena "i, l, č, š, y", ruské říkanky
4.2L-pozdravy, telefonování, rozhovory, cvičení, přízvučné a nepřízvučné slabiky, intonace tázacích a oznamovacích vět, 1.pád podstatných jmen v oslovení, oficiální a neoficiální oslovení
5.2L-písmena "g, d, j, r, s", číslovky 1-10 v 1.pádě, procvičování gramatiky a slovní zásoby, hraní rolí
6.3L-Mluvíte rusky?, poslech a četba rozhovorů, písmena "ž, f, c, šč, ch, jo, ju", ruské říkanky, dny v týdnu, číslovky 11-20
7.3L-základní informace o sobě, národnosti, rozhovory, cvičení, pohyblivý přízvuk, intonace oznamovacích a tázacích vět
8.3L-zápor u sloves, časování sloves "žít, vědět, mluvit" v přítomném čase, procvičování gramatiky a slovní zásoby, hraní rolí
9.4L-Na návštěvě, rozhovory, cvičení, nepřízvučné "o, a", intonace zvolacích vět, číslovky 30-90 a 100-900
10.4L-Narozeniny, osobní zájmena, časování sloves "volat, být, učit se, dívat se", píseň, opakování
11.5L-Rodina, rozhovory, cvičení, intonace otázek, podstatná j. po číslovkách 2, 3, 4, hraní rolí
12.5L-osobní a přivlastňovací zájmena, časování sloves "pracovat, učit se", rodinné vztahy, doplňkový text, opakování
13.Opakování, shrnutí, hry