Detail předmětu

Němčina pro středně pokročilé

Akademický rok 2023/24

VYN005 předmět zařazen ve 2 studijních plánech

Volitelné předměty letní semestr

Volitelné předměty zimní semestr

Gramatika: spojka als a wenn, Präteritum, Plusquamperfekt, vztažná zájmena a vztažné věty, genitiv, trpný rod v přítomném čase a s modálním slovesem, podmínkové věty, infinitiv s zu, um zu, statt zu, ohne zu, dvojdílné spojky

Slovní zásoba: volný čas a zábava, tělo, zdraví, u lékaře, zaměstnání, bydlení, sousedi, dojíždění

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Porozumění informacím, které jsou vyjádřeny zřetelným standartním způsobem,
vytváření jednoduchých souvislých textů k základním obecným tématům,
výstupní úroveň dle SERR: B1 nižší

Znalosti

Student zvládne porozumnění základním informacím, pokud jsou vyjádřeny zřetelně a standartním způsobem, naučí se vytvářet jednoduché texty týkající se základních témat, dosáhne úrovně B1 nižší SERR

Prerekvizity

Studenti by měli ovládat gramatiku a slovní zásobu probíranou v předmětech VYN001, VYN002, VYN003 a VYN004.
Gramatika: časování základních sloves, osobní a přivlastňovací zájmena, pořádek slov ve větě, zápor, určitý a neurčitý člen, množné číslo, základní a řadové číslovky, časové údaje, způsobová slovesa, předložky, minulé časy, příslovce, rozkazovací způsob, podmiňovací způsob, zvratná slovesa, tázací slova, spojky weil, dass a wenn, konjunktiv II, skloňování přídavných jmen po neurčitém členu, určitém členu a bez členu, stupňování příd. jmen, trpný rod

Slovní zásoba k tématům: seznámení, představení se, rodina, jídlo a pití, bydlení, můj den, volný čas, učení se, zaměstnání, cestování, části těla a zdraví, oblečení, nakupování a svátky, v restauraci, svět práce, sport a fitness, vzdělání a kariéra, oslavy, kultura, na poště, doprava ve městě, počasí, cestování a ubytování, peníze

Jazyk studia

čeština

Kredity

2 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. týden - spojka als a wenn, Präteritum, téma: štěstí a smůla 2. týden - Plusquamperfekt, téma: novinové články, šťastné momenty v životě 3. týden - vztažná zájmena a vztažné věty, téma: televizní program 4. týden - genitiv, téma: tělesné cvičení, zdravý životní styl 5. týden - trpný rod, téma: u lékaře 6. týden - nereálná podmínková věta, spojky darum, deswegen, téma: jak se učit cizí jazyky 7. týden - infinitiv +zu, téma: týmová práce 8. týden - fráze brauchen +zu, téma: zaměstnání, kreativita 9. týden - vedlejší věty účelové s um +zu, damit, téma: dovolená 10. týden - infinitivní konstrukce statt +zu, ohne +zu, téma: počasí 11. týden - dvojdílné spojky, téma: bydlení 12. týden - nereálné přání - Konjunktiv II, téma: sousedi, dojíždění