Detail předmětu

Základy regionální geologie České republiky pro stavební inženýry

VFC002 předmět není zařazen v žádném studijním plánu

Základní jednotky a jejich litologická náplň v moldanubické, kutnohorsko-svratecké, středočeské, krušnohorské, lužické a moravskoslezské oblasti, a také v české části Vnějších Západních Karpat.

Garant předmětu

prof. RNDr. Lukáš Krmíček, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav geotechniky

Výsledky učení předmětu

Posluchači budou schopni se orientovat v základní regionálně-geologické stavbě našeho území z praktického pohledu stavebního inženýra. Dále budou schopni popsat charakteristické horniny a zeminy v jednotlivých oblastech ČR. Studenti budou umět správně „přečíst“ a interpretovat různé typy mapových podkladů nezbytných pro přípravnou fázi stavebního procesu.

Prerekvizity

Základní znalosti z oblasti přírodovědných předmětů ze střední školy.

Korekvizity

Nejsou vyžadovány.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Studenti budou hodnoceni na základě jejich schopností porozumět výkladu a číst ve specializovaných mapách.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

1 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

Geologické jednotky České republiky
Tektonická stavba Českého masivu a Vnějších Západních Karpat
Předplatformní jednotky Českého masivu
Platformní jednotky Českého masivu
Vnější Západní Karpaty na území ČR
Inženýrskogeologická charakteristika horninového prostředí
Krystalinikum
Zpevněné prvohorní sedimenty
Druhohorní zpevněné a soudržné sedimenty
Paleogenní zpevněné a soudržné sedimenty
Karbonátové horniny
Neovulkanity
Třetihorní nezpevněné sedimenty
Kvartérní pokryv (půdní komplexy, sprašoidní zeminy, říční terasy)

Cvičení

1 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

Orientace v tematických mapách:
Geologické jednotky České republiky
Tektonická stavba Českého masivu a Vnějších Západních Karpat
Předplatformní jednotky Českého masivu
Platformní jednotky Českého masivu
Vnější Západní Karpaty na území ČR
Inženýrskogeologická charakteristika horninového prostředí

Praktické ukázky hornin a zemin:
Krystalinikum
Zpevněné prvohorní sedimenty
Druhohorní zpevněné a soudržné sedimenty
Paleogenní zpevněné a soudržné sedimenty
Karbonátové horniny
Neovulkanity
Třetihorní nezpevněné sedimenty
Kvartérní pokryv