Detail předmětu

Experiment v geotechnice (kurz ESF)

VFC001 předmět není zařazen v žádném studijním plánu

Studenti se v kurzu naučí využívat moderní metody ke studiu vlastností základové půdy. Využito bude experimentální modelování chování základové půdy. Uplatněna bude i observační metoda a matematické modelování. Studenti budou vedeni k týmové spolupráci při navrhování projektu. Výuka bude sledovat environmentální aspekty geotechniky. Konkrétní řešení problémů budou konzultována s odborníky z praxe v rámci terénních cvičení a exkurzí; studenti tak získají zpětnou vazbu na jimi navrhovaná řešení.

Garant předmětu

doc. Ing. Vladislav Horák, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav geotechniky

Výsledky učení předmětu

Výsledkem výuky předmětu je zlepšení teoretické přípravy pro řešení praktických problémů, příprava pro práci in situ a rozvoj týmové spolupráce. Studenti si vyzkouší řešení praktických úloh. Absolvováním kurzu získají aktuální přehled o moderních technikách testování a monitoringu horninového prostředí. Řešení budou konzultována s odborníky z praxe. Součástí předmětu je terénní cvičení a exkurse.

Prerekvizity

Před absolvováním tohoto předmětu musí mít student zvládnuty základní znalosti z geologie, fyziky, stavební mechaniky, pružnosti a plasticity a geomechaniky (mechanika zemin/hornin).

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá v zásadě standardním způsobem (přednášky - cvičení). Část cvičení probíhá v laboratoři a na venkovním zkušebním poli. Součástí výuky je rovněž vypracování zprávy o geotechnickém průzkumu.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet je udělen za účast ve výuce, odevzdanou výukovou zprávu o geotechnickém průzkumu a další vyřešené výukové programy.

Cíl

Cílem předmětu je zlepšení teoretické přípravy pro řešení praktických problémů, příprava pro práci in situ a rozvoj týmové spolupráce. Studenti si vyzkouší řešení praktických úloh. Absolvováním kurzu získají aktuální přehled o moderních technikách testování a monitoringu horninového prostředí. Řešení budou konzultována s odborníky z praxe. Součástí předmětu je terénní cvičení a exkurse.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

1 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Geotechnický průzkum podle ČSN EN 1997-2
2. Geofyzikální metody průzkumu
3. Konvenční metody průzkumu
4. Monitoring horninového prostředí
5. Sesuvy a řícení I.
6. Sesuvy a řícení II.
7. Fyzikální modelování
8. Matematické modelování
9. Matematické modelování
10.Případová studie
11.Terénní exkurze

Cvičení

2 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Příprava průzkumu základové půdy
2. Průzkum základové půdy – metody
3. Laboratorní zkoušky zemin – příprava vzorků, metody, vyhodnocení
4. Monitoring horninového prostředí – teorie
5. Monitoring horninového prostředí – praktické aplikace
6. Hydraulické parametry zemin a hornin
7. Fyzikální modelování – úvod, teoretické základy
8. Fyzikální modelování – metody, rizika, praktické aplikace
9. Matematické modelování – úvod, teoretické základy, metody
10.Matematické modelování vybraných geotechnických úloh
11.Případové studie – terénní exkurze