Detail předmětu

Základy práce v prostředí ANSYS Classic

VDC001 předmět není zařazen v žádném studijním plánu

Kurz seznamuje účastníky kurzu s možnostmi využití špičkového programového systému ANSYS v oblasti stavebního inženýrství. Účastníci si osvojí možnosti tvorby geometrie, následné vytvoření sítě konečných prvků, výpočtu a následného zpracování výsledků v grafické i textové formě.

Garant předmětu

Ing. Roman Gratza, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební mechaniky

Výsledky učení předmětu

Kurz Základy práce v prostředí ANSYS Classic seznamuje účastníky kurzu s možnostmi využití špičkového programového systému ANSYS v oblasti stavebního inženýrství. Účastníci si osvojí možnosti tvorby geometrie, následné vytvoření sítě konečných prvků, výpočtu a následného zpracování výsledků v grafické i textové formě.
Studenti se seznámí s využitím moderních softwarových prostředků pro efektivní návrh stavebních (i jiných) inženýrských děl. Získáním znalostí špičkového SW nástroje založeného na MKP (Metodě Konečných Prvků) získají budoucí absolventi také lepší připravenost pro praxi, kde jsou využívány právě SW prostředky založené na MKP. Cílem kursu je také příprava studentů bakalářského studijního programu na zpracování jejich vysokoškolské kvalifikační práce v softwarových produktech řady ANSYS.

Prerekvizity

Základy informatiky ve středoškolském rozsahu
Základní znalost anglického jazyka
Základy stavební mechaniky a teorie pružnosti

Korekvizity

Nejsou požadovány.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou pro úspěšné absolvování kurzu je dostatečná docházka (v souladu s předpisy VUT) a úspěšné vyhotovení všech cvičných příkladů, které jsou v rámci kurzu zpracovávány.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Cvičení

2 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Prostředí ANSYS Classic (vstupní řádek, strom příkazů, grafické okno, textové okno, lišta příkazů, základní menu)
2. Databázová hierarchie úlohy (pevný (solid) model, MKP model, klíčové body, čáry, plochy, objemy, uzly, prvky)
3. Tvorba geometrie (boolovské (logické) operace, přímé modelování, import dat z CAD systémů)
4. Sculpturing (práce s pracovní rovinnou, dragging, skinning)
5. Souřadné systémy (předdefinované souřadné systémy pro tvorbu geometrie, uživatelské souřadné systémy, prvkový souřadný systém
6. Tvorba sítě KP (mapovaná síť, volná síť, Mesh Tool)
7. Tvorba sítě KP – pokročilé techniky (sweepování sítě, pomocné sítě – prvek MESH200, zahušťování sítě)
8. Zatížení (zadávání na solid model a na MKP model, plošná zatížení, prvek SURF15x, příkaz SFBEAM)
9. Okrajové podmínky (zadávání na solid model a na MKP model, vazby, vazebné rovnice)
10. Výpočet (lineární a geometricky nelineární řešení, postupné zatěžování, solvery, paralelizace výpočtu)
11. Zatěžovací stavy a kombinace (operace s výsledkovými soubory, extrémní hodnoty, obálky maxim a minim)
12. Zpracování výsledků (grafické výstupy, barevná škála, uživatelská škála, příkaz ETABLE)
13. Export výsledků (textové výstupy, export do MS Excel)