Detail předmětu

Vybrané statě z technologie staveb

DWB032 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Ph.D. prez. program DPC-S povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKC-S povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. prez. program DPA-S povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKA-S povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Výběr z nových stavebních technologických procesů při realizaci stavebních objektů různých konstrukčních soustav. Progresivní postupy u vybraných prací z hlediska materiálových a technologických, vyplývající z nejnovějších poznatků stavebního výzkumu a technického rozvoje. Experimentální ověření stávajícího skutečného stavu řešené stavební technologie a její vyhodnocení.

Garant předmětu

doc. Ing. Vít Motyčka, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb

Výsledky učení předmětu

Student si prohloubí znalosti z vybraných oblastí technologie staveb se zaměřením na využívání nových technologií, materiálů, stavebních systémů a technologických postupů. Bude schopen analyzovat stávající stav řešené problematiky. Naučí se experimentálně sledovat a ověřovat obsah a průběh realizace vybraných vyvíjejících se nových stavebních technologií. Součástí bude analýza a srovnání stávajícího stavu a nově zjištěných skutečností v souvislosti s prováděním sledovaných nových stavebních systémů a jejich vyhodnocení.

Prerekvizity

Znalosti technologických postupů prací vnitřních a dokončovacích a základní znalosti při rekonstrukci staveb.

Korekvizity

Prohlubování znalostí technologických postupů prací vnitřních a dokončovacích.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka je vedena formou přednášek a individuálních konzultací, součástí je samostatná práce na zadaných úkolech. Jsou organizovány exkurze na realizované stavby.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou úspěšného absolvování předmětu je účast na přednáškách a uznání vypracovaných úkolů v semestrální práci. Předmět je zakončen zkouškou.

Cíl

Seznámit studenta s novými technologickými postupy, využíváním nových materiálů a hmot. Na přednášky jsou pravidelně zváni zástupci firem kteří ukazují speciální způsoby používání nových materiálů na základě nejnovějších poznatků vědy. Poukazují na zvláštnosti těchto materiálů a na případné odlišnosti při provádění oproti tradičním technologickým postupům.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

3 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

V rámci harmonogramu doktorského studia jsou vedeny individuální konzultace v součinnosti s odborníky z praxe. Konzultace jsou zaměřené na seznámení studentů s nejnovějšími trendy ve výstavbě a aplikací těchto poznatků do semestrální práce. Tento kurz obsahuje práci s audiovizuální technikou.
1.–4. Seznámení s náplní předmětu, induviduální zadání tématu, rešeršní činnost vybrané řešené technologie.
5.–8. Konzultace zadaných témat podle požadavků jednotlivých studentů – individuální termíny, práce na tématu.
9.–11. Předkládání rozpracovaných témat prezentací.
12.–13. Kontrola konečné fáze prezentace výsledků.