Detail předmětu

Inovační management

DV74 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Ph.D. prez. program nD > MGS povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program nDK > MGS povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. prez. program nDA > MGS povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program nDKA > MGS povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Předmět se zabývá inovacemi a jejich významem pro zvyšování konkurenceschopnosti organizací a podniků se zaměřením na stavebnictví. Postupně jsou probírány základní pojmy této disciplíny ve vazbě na právní dokumenty inovační politiky na úrovni EU i ČR. Pojednáno je zejména o teorii inovací, typech inovací, o inovačním procesu, jeho zdrojích a o řízení inovací. Postupně je probírána také problematika znalostního managementu a ochrany duševního vlastnictví ve vazbě na výzkum a vývoj jako zdroj inovací. Představeny jsou modely a formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při inovacích, včetně problematiky finanční a nefinanční podpory inovačního procesu. Měření a hodnocení inovací je zařazeno spolu s hodnotovým managementem inovací v závěrečných lekcích. Součástí předmětu je zapojení studentů do spolupráce s vybranými institucemi, inovačními centry a organizacemi, které participují na inovačních projektech.

Garant předmětu

doc. Ing. Alena Tichá, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s významem inovací v podnikání a jejich dopadem na konkurenceschopnost podniků a institucí spojených se stavebnictvím.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

3 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1.Inovace. Teorie inovací. Typy inovací. Inovační prostor.
2.Dokumenty EU a ČR podporující inovace.
3.Řízení inovací. Instituce a informační systém pro inovace.
4.Znalostní management jako klíč k inovacím.
5.Inovační proces. Modely procesu inovace. Fáze procesu inovace.
6.Zdroje inovačního procesu. Lidské zdroje. Ochrana duševního
vlastnictví.
7.Výzkum a vývoj jako zdroj inovací.
8.Podpora finanční a nefinanční inovačního procesu. Bariéry
inovačního procesu.
9.Modely a formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při
inovacích.
10.Hodnotový management jako součást managementu inovací.
11.Hodnotový management jako metodický nástroj managementu inovací.
12.Realizace fází procesu inovace. Inovační organizace. Inovační
firma.
13.Měření a hodnocení inovací. Efektivnost inovací.