Detail předmětu

Využití GIS ve vodním hospodářství

Akademický rok 2022/23

DSB028 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

DPC-V zimní semestr 1. ročník

DKC-V zimní semestr 1. ročník

DKA-V zimní semestr 1. ročník

DPA-V zimní semestr 1. ročník

Geografické informační systémy nabízejí velké množství nástrojů a operací schopných simulovat metody a přístupy užívané při řešení problematiky životního prostředí. Koncepce výuky je zaměřena na prostorové analýzy, digitální modely reliéfů, aplikace, výstupy z GIS a významné GIS produkty, zejména vhodné ve vodním hospodářství a při řešení protierozní a protipovodňové ochrany v povodích.

Garant předmětu

prof. Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství krajiny

Cíl

Cílem výuky geografických informačních systémů ve vodním hospodářství je poskytnout studentům doktorandského studia informace o principech zpracování dat v digitálních technologiích , o vlastnostech, typech a užití digitálních dat v GIS aplikacích.
Koncepce výuky je zaměřena na prostorové analýzy, digitální modely reliéfů, aplikace, výstupy z GIS a významné GIS produkty, zejména vhodné a používané v problematice GIS ve vodním hospodářství, při řešení pozemkových úprav a také při řešení protierozní a protipovodňové ochrany.

Znalosti

Student zvládne analyzovat a navrhovat komplexní systém problematiky vodního hospodářství krajiny s využitím nástrojů GIS.

Osnova

1. Informační systémy o území – geoinformatika, práce s digitální mapou.
2. Podklady a jejich příprava pro GIS aplikace v oblasti vodního hospodářství, životního prostředí a pozemkových úpravách.
3. Prostorové analýzy.
4. Digitální modely terénu,Digitální model terénu ATLAS – aplikace EROZE, HYDROLOGIE.
5. GIS analýzy pro hydrologické modely, modely pro výpočet eroze a transportu splavenin.
6. Vodohospodářský GIS – obecně, GIS aplikace podniků Povodí Moravy, Povodí Odry, Povodí Vltavy.
7.–13. GIS pro revize ochranných pásem povrchových vodních zdrojů,GIS podniků vodovodů a kanalizací, projekty VODA, KANAL, GIS katastru nemovitostí a v procesu komplexních pozemkových úprav,GIS analýzy při navrhování územních systémů ekologické stability,GIS analýzy v procesu pořizování územně plánovací dokumentace.

Prerekvizity

Hydraulika, hydrologie, pozemkové úpravy.

Jazyk výuky

čeština

Kredity

8 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/253280

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Informační systémy o území – geoinformatika, práce s digitální mapou.
2. Podklady a jejich příprava pro GIS aplikace v oblasti vodního hospodářství, životního prostředí a pozemkových úpravách.
3. Prostorové analýzy.
4. Digitální modely terénu,Digitální model terénu ATLAS – aplikace EROZE, HYDROLOGIE.
5. GIS analýzy pro hydrologické modely, modely pro výpočet eroze a transportu splavenin.
6. Vodohospodářský GIS – obecně, GIS aplikace podniků Povodí Moravy, Povodí Odry, Povodí Vltavy.
7.–13. GIS pro revize ochranných pásem povrchových vodních zdrojů,GIS podniků vodovodů a kanalizací, projekty VODA, KANAL, GIS katastru nemovitostí a v procesu komplexních pozemkových úprav,GIS analýzy při navrhování územních systémů ekologické stability,GIS analýzy v procesu pořizování územně plánovací dokumentace.