Detail předmětu

Krajinné inženýrství a hydromeliorace

Akademický rok 2022/23

DSB025 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

DKC-V zimní semestr 1. ročník

DKA-V zimní semestr 1. ročník

DPA-V zimní semestr 1. ročník

Historie a vývoj krajinného inženýrství a hydromeliorací, potřeba a přínos odvodňovacích staveb, ochrana a organizace povodí v komplexu vodního hospodářství a zemědělství, teorie odvodnění, povrchový a podzemní odtok, hydrotechnické výpočty, modelování procesů odvodnění, navrhování, provoz a využívání odvodňovacích staveb
Teorie erozních procesů, erozní faktory, modelování odtoků, organizace povodí a řešení následků soustředěného odtoku, ochrana vodních zdrojů a toků

Garant předmětu

prof. Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství krajiny

Cíl

Podrobné teoretické a praktické seznámení doktorandů s problematikou krajinného inženýrství a hydromeliorací se zvláštním zřetelem na teoretické a praktické aspekty navrhování protierozní a protipovodňové ochrany a odvodnění v kontextu krajinného řešení v návaznosti na územní systémy ekologické stability.

Znalosti

Student zvládne komplexní problematiku krajinného inženýrství a hydromeliorací s důrazem na digitální zpracování analýz a návrhů.

Osnova

1. Úvod do problematiky krajinného inženýrství a hydromeliorací.
2. Vodní režim zamokřených půd.
3. Způsoby odvodnění, povrchové odvodňovací příkopy,jejich uspořádání.
4. Odvodňování drenáží,uspořádání drenáží ,hloubky a rozchod drenáží.
5. Zvláštní způsoby drenáže, druhy a konstrukce drénů, dimenzování drenáže.
6. Univerzální rovnice Wishmeier–Smithova.
7. Simulační modely erozního procesu, transport splavenin ,poměr odnosu.
8. Metoda čísel odtokových křivek CN, simulační modely povrchového odtoku.
9. Návrh opatření ochrany a organizace povodí.
10. Technická a biotechnická opatření v povodí.
11. Návrh základních funkčních parametrů navržených opatření.
12. Terasování, plošné terénní urovnávky.
13. Opatření k ochraně vodních zdrojů, ochranná pásma, revize PHO.

Prerekvizity

Hydrologie, Hydropedologie, Vodní hospodářství krajiny

Jazyk výuky

čeština

Kredity

8 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/253946

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod do problematiky krajinného inženýrství a hydromeliorací.
2. Vodní režim zamokřených půd.
3. Způsoby odvodnění, povrchové odvodňovací příkopy,jejich uspořádání.
4. Odvodňování drenáží,uspořádání drenáží ,hloubky a rozchod drenáží.
5. Zvláštní způsoby drenáže, druhy a konstrukce drénů, dimenzování drenáže.
6. Univerzální rovnice Wishmeier–Smithova.
7. Simulační modely erozního procesu, transport splavenin ,poměr odnosu.
8. Metoda čísel odtokových křivek CN, simulační modely povrchového odtoku.
9. Návrh opatření ochrany a organizace povodí.
10. Technická a biotechnická opatření v povodí.
11. Návrh základních funkčních parametrů navržených opatření.
12. Terasování, plošné terénní urovnávky.
13. Opatření k ochraně vodních zdrojů, ochranná pásma, revize PHO.