Detail předmětu

Krajinné inženýrství a hydromeliorace

DSB025 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Ph.D. prez. program DPC-V povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKC-V povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. prez. program DPA-V povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKA-V povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Historie a vývoj krajinného inženýrství a hydromeliorací, potřeba a přínos odvodňovacích staveb, ochrana a organizace povodí v komplexu vodního hospodářství a zemědělství, teorie odvodnění, povrchový a podzemní odtok, hydrotechnické výpočty, modelování procesů odvodnění, navrhování, provoz a využívání odvodňovacích staveb Teorie erozních procesů, erozní faktory, modelování odtoků, organizace povodí a řešení následků soustředěného odtoku, ochrana vodních zdrojů a toků

Garant předmětu

prof. Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství krajiny

Prerekvizity

Hydrologie, Hydropedologie, Vodní hospodářství krajiny

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Cíl

Podrobné teoretické a praktické seznámení doktorandů s problematikou krajinného inženýrství a hydromeliorací se zvláštním zřetelem na teoretické a praktické aspekty navrhování protierozní a protipovodňové ochrany a odvodnění v kontextu krajinného řešení v návaznosti na územní systémy ekologické stability.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

3 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Úvod do problematiky krajinného inženýrství a hydromeliorací.
2. Vodní režim zamokřených půd.
3. Způsoby odvodnění, povrchové odvodňovací příkopy,jejich uspořádání.
4. Odvodňování drenáží,uspořádání drenáží ,hloubky a rozchod drenáží.
5. Zvláštní způsoby drenáže, druhy a konstrukce drénů, dimenzování drenáže.
6. Univerzální rovnice Wishmeier–Smithova.
7. Simulační modely erozního procesu, transport splavenin ,poměr odnosu.
8. Metoda čísel odtokových křivek CN, simulační modely povrchového odtoku.
9. Návrh opatření ochrany a organizace povodí.
10. Technická a biotechnická opatření v povodí.
11. Návrh základních funkčních parametrů navržených opatření.
12. Terasování, plošné terénní urovnávky.
13. Opatření k ochraně vodních zdrojů, ochranná pásma, revize PHO.