Detail předmětu

Využití GIS ve vodním hospodářství

DS77 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Ph.D. prez. program nD > VHS povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program nDK > VHS povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. prez. program nDA > VHS povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program nDKA > VHS povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Geografické informační systémy nabízejí velké množství nástrojů a operací schopných simulovat metody a přístupy užívané při řešení problematiky životního prostředí. Koncepce výuky je zaměřena na prostorové analýzy, digitální modely reliéfů, aplikace, výstupy z GIS a významné GIS produkty, zejména vhodné ve vodním hospodářství a při řešení protierozní a protipovodňové ochrany v povodích.

Garant předmětu

prof. Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství krajiny

Prerekvizity

Hydraulika,Hydrologie,Pozemkové úpravy,

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Cíl

Cílem výuky geografických informačních systémů ve vodním hospodářství je poskytnout studentům doktorandského studia informace o principech zpracování dat v digitálních technologiích , o vlastnostech, typech a užití digitálních dat v GIS aplikacích.
Koncepce výuky je zaměřena na prostorové analýzy, digitální modely reliéfů, aplikace, výstupy z GIS a významné GIS produkty, zejména vhodné a používané v problematice GIS ve vodním hospodářství, při řešení pozemkových úprav a také při řešení protierozní a protipovodňové ochrany.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

3 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Informační systémy o území – geoinformatika, práce s digitální mapou
2. Podklady a jejich příprava pro GIS aplikace v oblasti vodního hospodářství, životního prostředí a pozemkových úpravách
3. Prostorové analýzy
4. Digitální modely terénu,Digitální model terénu ATLAS – aplikace EROZE, HYDROLOGIE
5. GIS analýzy pro hydrologické modely, modely pro výpočet eroze a transportu splavenin
6. Vodohospodářský GIS - obecně, GIS aplikace podniků Povodí Moravy, Povodí Odry, Povodí Vltavy
7-13. GIS pro revize ochranných pásem povrchových vodních zdrojů,GIS podniků vodovodů a kanalizací, projekty VODA, KANAL,GIS katastru nemovitostí a v procesu komplexních pozemkových úprav,GIS analýzy při navrhování územních systémů ekologické stability,GIS analýzy v procesu pořizování územně plánovací dokumentace