Detail předmětu

Stabilita a revitalizace koryt vodních toků

Akademický rok 2023/24

DR75 předmět zařazen ve 2 studijních plánech

D-P-C-SI (N) / VHS zimní semestr 2. ročník

D-K-C-SI (N) / VHS zimní semestr 2. ročník

Přirozená korytotvorná činnost vodních toků, odezva přirozených toků na provedené zásahy. Vznik, vlastnosti a transport splavenin. Vliv splavenin v toku na změny drsnosti. Deformace jednotlivých částí přirozených i upravených koryt vodních toků při proudění.
Revitalizace vodních toků je jednou z možností nápravy nevhodných úprav provedených v minulosti, ale také realizace vhodné úpravy koryta (nádrže) po ekologické havárii, přírodní katastrofě apod.
Revitalizované - "znovuoživené" koryto říčního toku by se mělo co nejvíce podobat korytu přirozenému. Zde je zásadní rozdíl mezi revitalizací a soustavnou úpravou toku.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Hodnocení stability koryt vodních toků jako ekologické páteře území.
Fyzikální základy, teoretické podklady a teoreticko-empirické výpočtové vztahy.
Seznámení s důležitostí revitalizací, jako jednou z možností obnovy všech základních funkcí říčního koryta po nevhodné úpravě v minulosti, či živelné katastrofě, získání schopnosti samostatně vypracovat projekt revitalizace vodního toku či nádrže.

Osnova

1. Základní informace a pojmy z oblasti ekologie, biologie, dendrologie a fytocenologie.
2 - 4. Výběr lokality pro vytvoření projektu revitalizace, získání podkladů
5 - 8. Osobní prohlídka dané lokality, doplnění podkladů na místě, posouzení stávajícího stavu - metoda Stanovení indexu QBR, metoda Šlezingr-Úradníček 2002.
9 - 12. Vypracování návrhu revitalizace, včetně posouzení hydraulických charakteristik a návrhu břehové vegetace.
13. Odevzdání práce

Prerekvizity

Říční hydraulika - matematické modely proudění, mechanicko-fyzikální vlastnosti zemních materiálů, základní biologie

Jazyk studia

čeština

Kredity

8 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Základní informace a pojmy z oblasti ekologie, biologie, dendrologie a fytocenologie. 2 - 4. Výběr lokality pro vytvoření projektu revitalizace, získání podkladů 5 - 8. Osobní prohlídka dané lokality, doplnění podkladů na místě, posouzení stávajícího stavu - metoda Stanovení indexu QBR, metoda Šlezingr-Úradníček 2002. 9 - 12. Vypracování návrhu revitalizace, včetně posouzení hydraulických charakteristik a návrhu břehové vegetace. 13. Odevzdání práce