Detail předmětu

Hydromechanika

DR71 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Ph.D. prez. program nD > VHS povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program nDK > VHS povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. prez. program nDA > VHS povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program nDKA > VHS povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Studium zahrnuje zejména oblast proudění newtonských kapalin, okrajově je uvedena i oblast toku kapalin nenewtonského typu. V základu předmětu jsou rozebírány teoretické obecné vztahy pro kinematiku vazkých tekutin – tři základní rovnice. Předmět uvádí současné poznatky z problematiky proudění v tlakových systémech i v tratích s volnou hladinou při ustáleném i neustáleném režimu.

Garant předmětu

prof. Ing. Jan Šulc, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav vodních staveb

Prerekvizity

Fyzika, hydraulika, matematika, odborné předměty v oboru Vodní hospodářství a vodní stavby

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Cíl

Absolvent navazuje na znalosti základních předmětů hydraulika, hydrologie, matematika a fyzika. Rozšíří znalosti v hydraulice zejména v oblasti proudění se složitou strukturou. Získané poznatky základního typu mechaniky kontinua jsou aplikovatelné pro projekční a zejména výzkumnou praxi při využívání matematických modelů proudění kapaliny.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

3 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1.Kapalné kontinuum
2.,3. Kinematika kapalin – základní rovnice pro vazkou tekutinu
4. Pásma pohybu
5. Podobnost jevů v hydrodynamice
6. Místní ztráty mechanické energie, ovlivňování singularit
7.,8. Proudění v otevřených korytech
9. Vodní skoky v divergentních vývarech, kruhových profilech
10. Mostní profily, jezy při extrémních průtokových podmínkách
11.,12. Proudění v difuzorovém režimu
13. Nenewtonské modely