Detail předmětu

Městské odvodnění

DP62 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Ph.D. prez. program nD > VHS povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program nDK > VHS povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. prez. program nDA > VHS povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program nDKA > VHS povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Předmět se podrobně zabývá odvodňováním urbanizovaných celků v návaznosti na hydrologické, hydraulické a další aspekty (stavebně- technologické problémy výstavby stokových sítí apod.) Materiály stokových sítí. Spolehlivost a řízení stokových systémů. Základní normativní podklady navrhování, posuzování a řízení odvodnění urbanizovaných celků. Příprava absolventů předmětu je zaměřena na práci v širší oblasti (tedy příprava posluchače pro oblasti projektové činnosti, výstavby, legislativy, inženýrské činnosti) vodního hospodářství.

Garant předmětu

doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství obcí

Prerekvizity

Hydraulika, Hydrologie, Inženýrské sítě, Chemie a technologie vody, Stokování

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Cíl

Předmět přináší informace o činnosti stokové sítě a o odvodňování urbanizovaných celků. Předmět seznamuje s postupem návrhu stokových sítí, se související legislativou a s problémy při výstavbě stokových sítí. Dále se zabývá podrobným zpracováním výpočtů pro návrh dimenzí stokových sítí (hydrologie dešťů, množství splaškových odpadních vod)

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

3 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1) Úvod do problematiky a seznámení se s tématem a základními pojmy
2) Druhy stokových sítí a jejich schémata
3) Stanovení návrhového průtoku splaškových odpadních vod
4) Stanovení návrhového průtoku dešťových odpadních vod, zpracování dešťoměrných údajů
5) Hydraulika - shrnutí principů pro netlakové proudění
6) Trubní materiály stokových sítí a objekty na stokových sítích
7) Kanalizační přípojky, odlehčovací komory a dešťové nádrže
8) Zkoušení vodotěsnosti na stokových sítích
9) Obsluha a údržba stokových sítí
10) Netradiční způsoby odkanalizování (tlaková, podtlaková a maloprofilová kanalizace)
11) Výstavba stokových sítí
12) Rekonstrukce stokových sítí
13) Informace o zkoušce, rezerva, procvičení probrané problematiky