Detail předmětu

Teorie drážního svršku

DNB018 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Ph.D. prez. program DPC-K povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKC-K povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. prez. program DPA-K povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKA-K povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Formou úvodních přednášek a seminářů jsou studenti seznamování s interakcí vozidlo - kolej, kolo - kolejnice, s teorií statického a dynamického návrhu a posouzení drážního svršku a výhybek a výhybkových konstrukcí. Důraz je kladen na problematiku zvyšování rychlostí a nápravových hmotností na stávajících tratích.

Garant předmětu

doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav železničních konstrukcí a staveb

Výsledky učení předmětu

Cílem předmětu je poskytnout studentům teoretický základ jevů, spojených s interakcí vozidlo - kolej, kolo - kolejnice, namáháním kolejnic, navrhováním a posuzováním příčných a výhybkových pražců, se stabilitou a poruchami bezstykové koleje. Prezntovány jsou metody statické a dynamické analýzy, a to jak analytické matematické modely, tak numerické postupy řešení, zejména MKP.

Prerekvizity

Stavební mechanika, nelineární mechanika, dynamika stavebních konstrukcí, numerická matematika, fyzika.
Konstrukce železničního spodku, geometrické parametry koleje, projektování železničních tratí a stanic, výhybky a výhybkové konstrukce.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou úspěšného absolvování předmětu je odevzdání zpracované seminární práce na zadané téma, zpravidla související s tématem studia studenta.

Cíl

Cílem předmětu je prohloubit znalosti studenta v oblasti teorie drážního svršku se zaměřením na téma disertační práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

3 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Úvod a příprava studované literatury.
2.-6. Úvodní přednášky.
7.–10. Semináře na zadané téma.
11.–13. Zpracování seminární práce se zadanou tématikou.