Detail předmětu

Reologie betonu

DJ69 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Ph.D. prez. program nD > FMI povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program nDK > FMI povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. prez. program nDA > FMI povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program nDKA > FMI povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Reologické modely. Reologie nenewtonských kapalin. Rovnice toku. Míchání nenewtonských kapalin. Reometrie. Měření konzistence v technologii betonu. Izostatické lisování. Partikulární látky. Tvar a povrch zrn. Zrnitost. Vazby mezi částicemi partikulárního systému. Tlak vody a vzduchu v pórech. Cementový tmel. Zhutňování. Teorie vibračního zhutňování. Faktory ovlivňující reologické chování cementového tmelu. Problematické reologické chování cementového tmelu (bleeding a sedimentace CT). Chemické přísady upravující reologické vlastnosti (vlastnosti, princip působení, kompatibilita cementu a plastifikačních přísad). Reologické vlastnosti čerstvého betonu. Vliv složení čerstvého betonu na konzistenci. Technologické vlivy na reologii betonu. Vysokopevnostní beton. Návrh složení, metody zkoušení a praktické využití samozhutňujících betonů. Pórovitá struktura zatvrdlého betonu. Vlastnosti betonu jako funkce pórovitosti, zlepšování vlastností cementových betonů intenzifikací tvorby jejich mikrostruktury. Zlepšování vlastností cementových betonů úpravami a regulací reologických vlastností jejich směsí.

Garant předmětu

prof. Ing. Rudolf Hela, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie stavebních hmot a dílců

Prerekvizity

základní znalosti z oblasti technologie betonu a technologie stavebních dílců, maltovin

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Cíl

Objasnění zákonitostí v chování čertstvého betonu a cementových kompozitů z pohledu teorie reologického chování nenewtonovských kapalin. Seznámení s problematikou zkoušení nenewtonovských kapalin (reometrie nenewtonovských kapalin). Získání přehledu o výhodách a nevýhodách dostupných zkušebních metodách pro stanovení reologického chování čerstvého betonu a cementových kompozitů. Seznámení s vlivem vlastností složek betonu (např. vlastnosti kameniva, kompatibilita cementu a přísad do betonu) na reologické chování čerstvého betonu a betonových kompozitů. Získání teoretických základů z oblasti problematiky zhutňování. Reologické chování speciálních druhů betonů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

3 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Úvod do problematiky. Definice reologických jevů. Newtonovské a nenewtonoské kapaliny. Tokové zákony. Popis reologického chování cementové pasty.
2. Reometrie cementových past. Druhy viskozimetrů a reometrů. Jejich výhody, nevýhody.
3. Reologický model betonu. Složky betonu a vliv jejich vlastností na reologické chování čerstvého betonu a cementových kompozitů. 4.Kompatibilita cementu a plastifikačních přísad do betonu. Modely působení plastifikačních přísad.
5. Technologické vlivy na reologii betonu. Problémy v reologickém chování čerstvého betonu (bleeding,sedimentace. Měření konzistence v technologii betonu.
6.Zpracování čerstvého betonu.Čerpání betonu.
7.Tlak vody a vzduchu v pórech. Zhutňování. Teorie vibračního zhutňování.Izostatické lisování.
8.Samozhutnitelný beton.Samonivelační stěrky.
9. Partikulární látky. Tvar a povrch zrn. Zrnitost. Vazby mezi částicemi partikulárního systému.
10.Vlastnosti betonu jako funkce pórovitosti, zlepšování vlastností cementových betonů intenzifikací tvorby jejich mikrostruktury.Pórovitá struktura zatvrdlého betonu
11.Vysokopevnostní beton.
12.Dotvarování betonu.
13.Vláknobetony.Lehký beton. Čerpání lehkého betonu. Samozhutnitelný lehký beton.