Detail předmětu

Doktorský seminář 7 (PST)

DHA076 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Ph.D. prez. program DPC-S povinný letní semestr 4. ročník 20 kreditů

Ph.D. kombin. program DKC-S povinný letní semestr 4. ročník 20 kreditů

Ph.D. prez. program DPA-S povinný letní semestr 4. ročník 20 kreditů

Ph.D. kombin. program DKA-S povinný letní semestr 4. ročník 20 kreditů

Studium, získávání a zpracovávání aktuálních poznatků z problematiky vybraného tématu zaměření programu Pozemní stavby s podporou školitele, příp. za pomoci školitele – specialisty, nebo s podporou odborníků z pracovišť: - fakulty (např. z fakultního výzkumného centra AdMaS), - VUT, - a mimoškolních vědeckých a výzkumných pracovišť. Práce na simulačních nebo experimentálních částech v oblasti tématu disertační práce. Publikace a prezentace výstupů z tvůrčí činnosti. Sestavení semestrálního plánu návštěv odborných a vědeckých akcí (semináře, workshopy, konference, kongresy) a případně studijních nebo odborných pobytů na zahraničních vědeckých a akademických pracovištích. Práce na publikačních výstupech (příspěvek ve sborníku, článek v odborném nebo vědeckém časopisu. Pro tvůrčí činnost je výhodné spolupracovat s praxí či vědeckými intitutecmi přímo v rámci řešení projektů.

Garant předmětu

prof. Ing. Miloslav Novotný, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství

Výsledky učení předmětu

Cílem předmětu je shrnutí zpracovaných částí a dosavadní činnosti na disertační práci studenta pod dohledem školitele, vyhodnocení všech experimentů a simulací a zpracování rozsáhlé diskuze o získaných výsledcích a vyvození závěrů dizertační práce. Cílem je rovněž postupné zvyšování publikační aktivity a prezentace vlastní tvůrčí činnosti studenta a zvýšení zapojení studenta na řešení dílčích problémů vědecko-výzkumných projektů, prohloubení spolupráce se stavební praxí i s vědeckými institucemi.

Prerekvizity

Znalost základů metodiky vědecké práce, přehled o odborné literatuře. Předchozí účast na zahraniční odborné stáži výhodou.

Korekvizity

Není nutné studovat předmět s jinými předměty. Student bude mít pro absolvování předmětu dostatečné znalosti z předchozího studia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Individuální práce studenta je zpracovávána formou vědecké seminární práce v rozsahu přibližně 30 stran, která je během semináře průběžně konzultována se školitelem. S podrobným programem cvičení stejně jako i s podmínkami a požadavky pro udělení zápočtu jsou studenti seznámeni na začátku semestru.

Cíl

V rámci doktorského semináře si student pod vedením školitele dále doplňuje a prohlubuje potřebné teoretické i odborné poznatky z vybraných oblastí problematiky zaměření oboru na Pozemní stavby, Technická zařízení budov a Technologii řízení staveb v rámci studovaného oboru, která úzce souvisí s konkrétním tématem a vědeckým zaměřením postupně zpracovávané disertační práce. Na základě analýzy dříve nabytých vědomostí a poznatků provádí experimenty, vyhodnocuje a zpracovává vlastní získané výsledky. Připravuje teoreticky zdůvodněné závěry, které budou formulovány a průběžně prezentovány odborné veřejnosti. V závěrečné fázi studia jsou studentovi vytvořeny reálné podmínky pro zpracování disertační práce, která přinese nové poznatky v oboru.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Cvičení

6 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1.–13. Kompletace disertační práce a příprava zkrácených tezí. Podklady pro prezentaci při obhajobě. Publikační činnost (např. práce na příspěvku na odborné/vědecké konferenci, práce na článku v odborném/recenzovaném/impaktovaném časopise). Účast na odborných akcích.