Detail předmětu

Doktorský seminář 4 (PST)

DHA073 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Ph.D. prez. program DPC-S povinný zimní semestr 3. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKC-S povinný zimní semestr 3. ročník 8 kreditů

Ph.D. prez. program DPA-S povinný zimní semestr 3. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKA-S povinný zimní semestr 3. ročník 8 kreditů

Studium, získávání a zpracovávání aktuálních poznatků z problematiky vybraného tématu zaměření programu Pozemní stavby s podporou školitele, příp. za pomoci školitele – specialisty, nebo s podporou odborníků z pracovišť: - fakulty (např. z fakultního výzkumného centra AdMaS), - VUT, - a mimoškolních vědeckých a výzkumných pracovišť. Práce na simulačních nebo experimentálních částech v oblasti tématu disertační práce. Publikace a prezentace výstupů z tvůrčí činnosti. Sestavení semestrálního plánu návštěv odborných a vědeckých akcí (semináře, workshopy, konference, kongresy) a případně studijních nebo odborných pobytů na zahraničních vědeckých a akademických pracovištích. Práce na publikačních výstupech (příspěvek ve sborníku, článek v odborném nebo vědeckém časopisu. Pro tvůrčí činnost je výhodné spolupracovat s praxí či vědeckými intitutecmi přímo v rámci řešení projektů.

Garant předmětu

prof. Ing. Miloslav Novotný, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství

Výsledky učení předmětu

Cílem předmětu je získání dalších potřebných teoretických a odborných poznatků z vybraných oblastí problematiky v rámci studovaného oboru související s tématem budoucí disertační práce studenta a osvojení si metodiky vědecké práce. Student pod vedením školitele upřesní vymezení úzkého tématu své budoucí dizertační práce. Student se naučí ověřovat teoretické předpoklady pomocí simulací nebo experimentů. Cílem je rovněž postupné zvyšování publikační aktivity a prezentace vlastní tvůrčí činnosti studenta a zapojení studenta do podílení se na řešení dílčích problémů vědecko-výzkumných projektů, spolupráce se stavební praxí i s vědeckými institucemi.

Prerekvizity

Znalosti na úrovni absolventa VŠ stavebního směru oboru Pozemní stavby, znalost základů metodiky vědecké práce. Předchozí účast na zahraniční odborné stáži výhodou.

Korekvizity

Není nutné studovat předmět s jinými předměty. Student bude mít pro absolvování předmětu dostatečné znalosti z předchozího studia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Individuální práce studenta je zpracovávána formou vědecké seminární práce v rozsahu přibližně 30 stran, která je během semináře průběžně konzultována se školitelem. S podrobným programem cvičení stejně jako i s podmínkami a požadavky pro udělení zápočtu jsou studenti seznámeni na začátku semestru.

Cíl

V rámci doktorského semináře student pod vedením školitele získává další potřebné teoretické a odborné poznatky z vybraných oblastí problematiky zaměření oboru na Pozemní stavby související s tématem budoucí disertační práce studenta. Jsou mu tak vytvořeny podmínky pro jeho vlastní teoretickou přípravu a je postupně vytvářen předpoklad pro jeho samostatnou tvůrčí a vědeckou práci. Získané vědomosti a poznatky budou pro studenta výchozím podkladem pro přípravu písemného pojednání k jeho doktorské disertační práci, které je součástí státní doktorské zkoušky.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Cvičení

6 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1.–13. Zpracovávání praktické části doktorských tezí ke státní doktorské zkoušce v rámci zpracovávání prvního projektu (ve spolupráci se doktorandem 3. ročníku DSP s příbuzným tématem disertační práce), podpora podání druhého projektu doktoranda 1. ročníku DSP s příbuzným tématem disertační práce. Zpracování prezentace dosažených výsledků v oblasti tématu disertační práce, představa o výstupech a přínosu výstupů do praxe i oblasti vědy. Publikační činnost (např. práce na příspěvku na odborné/vědecké konferenci, práce na článku v odborném/recenzovaném časopise). Účast na odborných akcích.