Detail předmětu

Doktorský seminář 2 (PST)

DHA070 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Ph.D. prez. program DPC-S povinný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKC-S povinný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. prez. program DPA-S povinný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKA-S povinný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Studium, získávání a zpracovávání aktuálních poznatků z problematiky vybraného tématu zaměření programu Pozemní stavby s podporou školitele, příp. za pomoci školitele – specialisty, nebo s podporou odborníků z pracovišť: - fakulty (např. z fakultního výzkumného centra AdMaS), - VUT, - a mimoškolních vědeckých a výzkumných pracovišť. Práce na simulačních nebo experimentálních částech v oblasti tématu disertační práce. Publikace a prezentace výstupů z tvůrčí činnosti. Sestavení semestrálního plánu návštěv odborných a vědeckých akcí (semináře, workshopy, konference, kongresy) a případně studijních nebo odborných pobytů na zahraničních vědeckých a akademických pracovištích. Práce na publikačních výstupech (příspěvek ve sborníku, článek v odborném nebo vědeckém časopisu. Pro tvůrčí činnost je výhodné spolupracovat s praxí či vědeckými intitutecmi přímo v rámci řešení projektů.

Garant předmětu

prof. Ing. Miloslav Novotný, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství

Výsledky učení předmětu

Cílem předmětu je získání dalších potřebných teoretických a odborných poznatků z vybraných oblastí problematiky v rámci studovaného oboru související s tématem budoucí disertační práce studenta a osvojení si metodiky vědecké práce a prohloubení dosavadní rešeršní činnosti. Student se pod vedením školitele naučí kriticky analyzovat relevantní odbornou literaturu a pracovat s ní, naučí se citovat literaturu a zpracovat rešerši k tématu dizertační práce. Student se naučí diskutovat o odborných problémech a v diskuzi obhajovat své názory. Cílem je rovněž postupné zvyšování publikační aktivity a prezentace rešeršní činnosti. Cílem je rovněž postupné zapojování studenta do podílení se na řešení dílčích problémů vědecko-výzkumných projektů, spolupráce se stavební praxí i s vědeckými institucemi.

Prerekvizity

Znalosti na úrovni absolventa VŠ stavebního směru oboru Pozemní stavby.

Korekvizity

Není nutné studovat předmět s jinými předměty. Student bude mít pro absolvování předmětu dostatečné znalosti z předchozího studia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Individuální práce studenta je zpracovávána formou vědecké seminární práce v rozsahu přibližně 30 stran, která je během semináře průběžně konzultována se školitelem. S podrobným programem cvičení stejně jako i s podmínkami a požadavky pro udělení zápočtu jsou studenti seznámeni na začátku semestru.

Cíl

V rámci doktorského semináře student pod vedením školitele získává další potřebné teoretické a odborné poznatky z vybraných oblastí problematiky zaměření oboru na Pozemní stavby, Technická zařízení budov a Technologii řízení staveb v rámci studovaného oboru související s tématem budoucí disertační práce studenta. Jsou mu tak vytvořeny podmínky pro jeho vlastní teoretickou přípravu a je postupně vytvářen předpoklad pro jeho samostatnou tvůrčí a vědeckou práci. Získané vědomosti a poznatky budou pro studenta výchozím podkladem pro přípravu písemného pojednání k jeho doktorské disertační práci, které je součástí státní doktorské zkoušky.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Cvičení

6 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1.–13. Vyhledání a studium odborných podkladů teoretických, praktických a vědeckých výstupů v oblasti řešeného tématu. Podání projektu (doporučeno ve spolupráci s doktorandem 2. ročníku DSP s příbuzným tématem disertační práce). Publikační činnost (např. práce na příspěvku na odbornou konferenci, práce na článku v odborném časopise). Účast na odborných akcích.