Detail předmětu

Fyzikální chemie silikátů

DCB010 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Ph.D. prez. program DPC-M povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKC-M povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. prez. program DPA-M povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKA-M povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Záladní pojmy termodynamiky. Jedna látka v několika fázích. Chemické rovnováhy v homogeních systémech. Chemické a fázové rovnováhy v heterogeních systémech. Heterogenní rovnováhy v kondenzovaných systémech. Fázová rozhraní a slínování. Disperze pevných látek v kapalinách. Difúze a transportní jevy.

Garant předmětu

doc. RNDr. Pavel Rovnaník, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav chemie

Výsledky učení předmětu

Student získá teoretické znalosti z oblasti fyzikální chemie, která úzce souvisí s výrobou a vlastnostmi stavebních materiálů. Zvládne extrahovat informace z jedno a vícesložkových fázových diagramů a získá znalosti o chování látek na fázovém rozhraní. Nabyté znalosti pomohou studentovi k pochopení fyzikálně-chemických principů využívaných při výrobě a uplatňovaných při studiu chování stavebních materiálů.

Prerekvizity

Absolvování magisterského studia oboru Materiálové inženýrství na Technické univerzitě nebo oborů fyzikálně-chemicko-přírodovědných na Univerzitních Přírodovědných fakultách.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Výuka probíhá formou konzultací.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je zakončen ústní zkouškou.

Cíl

Technologie silikátů je technologií chemickou, užívá termodynamiku, chemickou kinetiku a vysokoteplotní syntézy a reakce v pevném stavu, jež řídí transport látek, případně tepla k fázovému rozhraní.
Získané znalosti mají ukázat význam teoretických nástrojů při tvůrčí práci a řešení problémů v oblastech termomechanických a termochemic- kých jevů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

3 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Záladní pojmy termodynamiky.
2. Termodynamická data.
3. Jedna látka v několika fázích.
4. Chemické rovnováhy v homogeních systémech.
5. Chemické a fázové rovnováhy v heterogeních systémech.
6. Dvousložkové systémy.
7. Třísložkové systémy.
8. Čtyřsložkové systémy.
9. Fázová rozhraní a slínování.
10. Rozhraní tří fází.
11. Disperze pevných látek v kapalinách.
12. Difúze.
13. Úloha transportních jevů v kinetice ustálených heterogenních nekatalytických procesů.