Detail předmětu

Fyzikální chemie silikátů

DC62 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Ph.D. prez. program nD > FMI povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program nDK > FMI povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. prez. program nDA > FMI povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program nDKA > FMI povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Záladní pojmy termodynamiky Jedna látka v několika fázích Chemické rovnováhy v homogeních systémech Chemické a fázové rovnováhy v heterogeních systémech Heterogenní rovnováhy v kondenzovaných systémech Fázová rozhraní a slínování Disperze pevných látek v kapalinách Difúze a transportní jevy

Garant předmětu

doc. RNDr. Pavel Rovnaník, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav chemie

Prerekvizity

Absolvování magisterského studia oboru Materiálové inženýrství na Technické universitě nebo oborů fyzikálně-chemicko-přírodovědných na Universitních Přírodovědných fakultách

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Cíl

Technologie silikátů je technologií chemickou, užívá termodynamiku, chemickou kinetiku a vysokoteplotní syntézy a reakce v pevném stavu, jež řídí transport látek, případně tepla k fázovému rozhraní.
Získané znalosti mají ukázat význam teoretických nástrojů při tvůrčí práci a řešení problémů v oblastech termomechanických a termochemic- kých jevů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

3 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Záladní pojmy termodynamiky
2. Termodynamická data
3. Jedna látka v několika fázích
4. Chemické rovnováhy v homogeních systémech
5. Chemické a fázové rovnováhy v heterogeních systémech
6. Dvousložkové systémy
7. Třísložkové systémy
8. Čtyřsložkové systémy
9. Fázová rozhraní a slínování
10. Rozhraní tří fází
11. Disperze pevných látek v kapalinách
12. Difúze
13. Úloha transportních jevů v kinetice ustálených heterogenních nekatalytických procesů