Detail předmětu

Aplikovaná fyzika

DB62 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Ph.D. prez. program nD > VHS povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program nDK > VHS povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. prez. program nDA > VHS povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program nDKA > VHS povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Vybrané problémy z vedení tepla. Hydrodynamická a termokinetická podobnost. Přestup tepla při proudění teplonosného média. Vybrané problémy z tepelného sálání. Kombinový přnos tepla.

Garant předmětu

prof. RNDr. Tomáš Ficker, DrSc.

Zajišťuje ústav

Ústav fyziky

Prerekvizity

Základní znalosti z fyzikálních a matematických kurzů bakalářského a magisterského studia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Cíl

Osvojit si pokročilejší znalosti ze stavební termodynamiky. Důraz je kladen na současné výsledky výzkumu.Ilustrace budou dělány formou ukázek z původních časopiseckých prací, což současně umožní studentům získávat základní formální návyky nutné pro prezentaci výzkumných výsledků v odborných časopisech.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

3 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1.Shrnutí základních pojmů z vedení tepla.
2.Stacionární vedení tepla složenou válcovou stěnou.
3.Přestup tepla na heterogenním fázovém rozhranní.
4.Výpočty součinitelů přestupu tepla na základě principu fyzikální
podobnosti.
5.Shrnutí základních pojmů z tepelného proudění.
6.Hydrodynamická a termokinetická podobnost.
7.Přestup tepla při proudění teplonosného média.
8.Shrnutí základních pojmů z tepelného záření.
9.Kirchhoffovy zákony zářivého pole.
10.Záření absolutně černého tělesa a šedých těles.
11.Výměna sáláním mezi dvěma plochami.
12.Sálání v uzavřených vzdušných mezerách stavebních konstrukcí.
13.Kombinovaný přenos tepla.