Detail předmětu

Marketing a management

CV064 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

Ing. prez. program nC > M povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 4 kredity

Ing. kombin. program nCK > M povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 4 kredity

Ing. prez. program nCA > M povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 4 kredity

Marketing jako podnikatelská filozofie, strategický marketing, analýza trhu, okolí konkurence, SWOT analýza, analýza příležitostí firmy a ohrožení, stanovení cílů podniku, marketingový mix, výrobková politika, distribuční politika, komunikační politika. Principy vedení a řízení spolupracovníků ve stavebním podniku.

Garant předmětu

Ing. Radek Dohnal, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení

Výsledky učení předmětu

Výsledky obsahují jednak všeobecné ukazatele, které slouží k rychlému zhodnocení zakázek a dále detailní zhodnocení nejrůznějších aspektů marketingu ve stavebnictví. Získání širokého spektra znalostí z oblasti marketingu, s orientací na současné pojetí této podnikatelské filosofie ve stavebnictví. Výklad je prokládán příklady firem, které kladou důraz na uspokojování potřeb zákazníků. Předmět je orientován na seznámení studentů s řadou pojmů a přístupů, na zvládnutí marketingové terminologie a na získání přehledu a praktických zkušeností. Znalost schopností pracovat v oblasti distribuční politiky, získávání zakázek a příležitostí ve stavební výrobě.

Prerekvizity

Znalosti principů ekonomiky stavebního podniku.

Korekvizity

Nejsou požadovány

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro získání zápočtu:
1. Docházka – Max 1 absence. Jinak nebude v žádném případě udělen zápočet.
2. Seminární práce
• Studenti vytvoří pracovní týmy (cca 2 lidi)
• Pracovní týmy si zvolí téma na které vypracují seminární práci v rozsahu min. 15 stran

Cíl

Získání schopností pracovat v oblasti distribuční politiky, získávání zakázek a příležitostí ve stavební výrobě. Základní otázky vedení a řízení spolupracovníků ve stavebním podniku.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

1 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Marketing a jeho role v rozvoji podniku
2. Marketingové plánování
3. Marketingový výzkum
4. Trhy organizací a nákupní chování organizací
5. Marketing ve veřejném sektoru
6. Metody marketingové komunikace
7. Distribuční procesy
8. Marketingové analýzy ve stavebnictví
9. Marketingové strategie
10. Méně známá "P" z marketingového mixu

Cvičení

1 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

Marketing a jeho role v rozvoji podniku
Marketingové plánování
Marketingový výzkum
Trhy organizací a nákupní chování organizací
Marketing ve veřejném sektoru
Metody marketingové komunikace
Distribuční procesy
Marketingové analýzy ve stavebnictví
Marketingové strategie
Méně známá "P" z marketingového mixu