Detail předmětu

Projekt – Projektové řízení staveb 1

BVA016 předmět zařazen v 1 studijním plánu

Bc. prez. program BPC-SI > spE povinný letní semestr 4. ročník 5 kreditů

Předmět je zaměřen na zpracování dokumentů pro řízení projektu výstavby konkrétního stavebního celku investorem. Obsahuje tvorbu vývojového diagramu průběhu projektu, strukturního plánu, organigramu, funkčního diagramu, plán nákladů, přehledný časový plán ve formě síťového grafu a Ganttova diagramu, plán nasazení věcných, personálních a finančních zdrojů. Pro zpracování se používá program Microsoft Project. Dále obsahuje plán organizace výstavby jako součást projektové dokumentace pro stavební řízení, návrh na vydání rozhodnutí o umístění stavby, návrh žádosti o stavební povolení a návrh na vydání kolaudačního souhlasu. Součástí dokumentace je analýza rizik daného projektu.

Garant předmětu

Ing. Martin Nový, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení

Výsledky učení předmětu

Studenti uplatní obecné znalosti a dovednosti z oblasti projektového řízení na konkrétní stavební zakázce. Využívají síťovou analýzu pro termínové, zdrojové, nákladové a finanční plánování. Zpracují plán organizace výstavby. Sestaví výstupy v programu Microsoft Project. Osvojí si konkrétní postupy a metody v přípravě a realizaci staveb na straně investora.

Prerekvizity

Zvládnuté základy projektového řízení, fázování projektů spojených s výstavbou, obsah a metody plánování a realizace staveb užívané na investorské straně, technologie stavební výroby, základy síťové analýzy a programu Microsoft Project.

Korekvizity

Porozumění základním pojmům vedení a řízení ve stavebnictví, identifikace principů a metod řízení, definování komunikačních, rozhodovacích a kontrolních procesů.
Získání základních informací o systémech environmentálního managementu a managementu jakosti.
Obchodní a občanskoprávní závazkové vztahy. Nejpoužívanější typy smluv. Základní informace o systému a postavení stavebního zákona.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Studenti jsou rozděleni na dvou až tříčlenné skupiny, ve kterých zpracovávají projekt na konkrétní stavební zakázku. Jsou seznámení s obsahem jednotlivých zadání a proškoleni na software Microsoft Project. Ve výuce se konají průběžné konzultace, na závěr probíhají prezentace a obhajoby vypracovaných projektů.

Způsob a kritéria hodnocení

Projekty budou zpracovány maximálně tříčlennými kolektivy studentů. Podkladem pro udělení klasifikovaného zápočtu bude bodové hodnocení odevzdaného projektu získané za jednotlivá zadání, průběžné konzultace, jeho prezentaci a obhajobu.

Cíl

Získání dalších znalostí a dovedností z oblasti projektového řízení a osvojení konkrétních postupů a metod v projektovém řízení staveb. Znalostní základ pro plánování a řízení projektů na straně dodavatelské. Zvládnutí specializovaných softwarových produktů. Předpoklad získání certifikace projektového manažera v ČR podle zásad IPMA ve stupni D „Certifikovaný projektový praktikant“.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Cvičení

4 hod./týden, 11 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Zadání projektu a vymezení potřebných podkladů pro zpracování projektu.
2. Popis projektu a strukturní plán projektu, vývojový diagram a milníkový časový plán projektu.
3. Příkazní smlouva.
4. Strukturní plán průběhu projektu výstavby a organizace projektu.
5. Plán nákladů projektu.
6. Časový plán průběhu výstavby.
7. Finanční plánování projektu.
8. Veřejnoprávní řízení ve výstavbě.
9. Návrh zařízení staveniště.
10. Analýza rizik výstavbového projektu.
11. Prezentace a obhajoba projektu. Odevzdání projektu. Zápočet.