Detail předmětu

Marketing 1

Akademický rok 2023/24

BVA015 předmět zařazen v 1 studijním plánu

BPC-SI / E letní semestr 4. ročník

Marketingový přístup k podnikání je nezbytným předpokladem pro zajištění dlouhodobé prosperity firem v tržní ekonomice. Znalost a uplatnění marketingu tak představuje jeden z pilířů úspěšně se rozvíjející firmy. Obsahem předmětu Marketingu je objasnění důležitých pojmů a postupů z marketingové teorie a praxe, spojených s přípravou a tvorbou marketingové strategie firmy (např. analýza postavení firmy na trhu, s analýzou zákazníků, jejich segmentací, umístěním a pozicionováním, s problematikou tvorby a uplatnění prvků marketingového mixu apod.)

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Cílem předmětu je poskytnout studentům znalosti z oblasti marketingu a vést je k pochopení možných způsobů využití marketingových principů při řízení odborných činností/ útvarů ve stavební firmě.

Znalosti

Tento předmět bude rozvíjet znalosti a dovednosti potřebné pro pochopení místa a významu marketingu pro řízení firem jako celku. Půjde zde zejména o pochopení důležitosti zákazníka (poznání jeho potřeb a přání, způsobu rozhodování, faktorů, ovlivňujících jeho nákupní chování), o seznámení se s metodami analýz jejich potřeb a očekávání, o objasnění principů využití nástrojů marketingového řízení pro zajištění dlouhodobého firemního rozvoje.

Osnova

1. Zařazení marketingu do kontextu manažerských aktivit podnikového vedení.
2. Obecné podmínky efektivního uplatnění marketingu.
3. Segmentace zákazníků.
4. Nástroje marketingového řízení – marketingový mix – produkt a produktová politika.
5. Nástroje marketingového řízení – cena a cenová politika.
6. Nástroje marketingového řízení – distribuce a distribuční politika.
7. Nástroje marketingového řízení – komunikace a komunikační politika.
8. Marketingový výzkum.
9. Marketingová strategie.
10. Soudobé trendy v marketingu – možnosti využití sociálních sítí.
11. Soudobé trendy v marketingu – marketing ve službách.

Prerekvizity

Znalosti principů ekonomiky stavebního podniku.

Jazyk studia

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Zařazení marketingu do kontextu manažerských aktivit podnikového vedení.

2. Obecné podmínky efektivního uplatnění marketingu.

3. Segmentace zákazníků.

4. Nástroje marketingového řízení – marketingový mix – produkt a produktová politika.

5. Nástroje marketingového řízení – cena a cenová politika.

6. Nástroje marketingového řízení – distribuce a distribuční politika.

7. Nástroje marketingového řízení – komunikace a komunikační politika.

8. Marketingový výzkum.

9. Marketingová strategie.

10. Soudobé trendy v marketingu – možnosti využití sociálních sítí.

11. Soudobé trendy v marketingu – marketing ve službách.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1.Sdělení podmínek udělení zápočtu. Rozdělení do pracovních týmu pro zpracování kontinuálního příkladu. Formy a metody marketingového výzkumu, sestavení a vyhodnocení dotazníků, mystery shopping

2. Analýza současného stavu (společnost, konkurence)

3. Analýzy makro a mikro prostředí zvolené společnosti. SLEPTE analýza, Porterova analýza oborového prostředí

4. Analýzy makro a mikro prostředí zvolené společnosti. Analýza konkurence, Analýza dodavatelů, Analýza zákazníků, Marketingový mix, SWOT analýza

5. Východiska k plánování. Definovaní vizi a poslaní podniku a transformace do stavebnictví, Segmentace a targeting, Stanovení marketingových potřeb, Analýza marketingových potřeb, Stanovení cílů

6.Návrh marketingového plánu a jeho aplikace. Definování finančních možností, časového horizontu a cílů, Volba komunikačních nástrojů, Zásady při aplikaci komunikačních nástrojů

7. Marketingový plán v čase

8. Průběh nákladů na marketingový plán

9. Kontrola marketingového plánu v čase. Rizika a jejich opatření

10. Presentace kompletního marketingového plánu po jednotlivých týmech

11. Zápočet