Detail předmětu

Marketing 1

BVA015 předmět zařazen v 1 studijním plánu

Bc. prez. program BPC-SI > spE povinný letní semestr 4. ročník 4 kredity

Marketingový přístup k podnikání je nezbytným předpokladem pro zajištění dlouhodobé prosperity firem v tržní ekonomice. Znalost a uplatnění marketingu tak představuje jeden z pilířů úspěšně se rozvíjející firmy. Obsahem předmětu Marketingu je objasnění důležitých pojmů a postupů z marketingové teorie a praxe, spojených s přípravou a tvorbou marketingové strategie firmy (např. analýza postavení firmy na trhu, s analýzou zákazníků, jejich segmentací, umístěním a pozicionováním, s problematikou tvorby a uplatnění prvků marketingového mixu apod.)

Garant předmětu

Ing. Radek Dohnal, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení

Výsledky učení předmětu

Studenti získají znalosti specifických marketingových přístupů pro aplikaci ve stavebnictví. Studenti budou schopni řešit konkrétní příklady a rozhodovací úkoly marketingu a marketingového řízení.

Prerekvizity

Znalosti principů ekonomiky stavebního podniku.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení studentů bude probíhat jednak formou průběžného ověřování znalostí (test v průběhu semestru, řešení případových studií, zpracování semestrálních projektů a jejich prezentace), jednak formou písemné zkoušky. Výsledné hodnocení studentů bude závislé jak na úrovni systematické, průběžné práce studentů v průběhu celého semestru tak na výsledcích této zkoušky.

Cíl

Cílem předmětu je poskytnout studentům znalosti z oblasti marketingu a vést je k pochopení možných způsobů využití marketingových principů při řízení odborných činností/ útvarů ve stavební firmě.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 11 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Zařazení marketingu do kontextu manažerských aktivit podnikového vedení.
2. Obecné podmínky efektivního uplatnění marketingu.
3. Segmentace zákazníků.
4. Nástroje marketingového řízení – marketingový mix – produkt a produktová politika.
5. Nástroje marketingového řízení – cena a cenová politika.
6. Nástroje marketingového řízení – distribuce a distribuční politika.
7. Nástroje marketingového řízení – komunikace a komunikační politika.
8. Marketingový výzkum.
9. Marketingová strategie.
10. Soudobé trendy v marketingu – možnosti využití sociálních sítí.
11. Soudobé trendy v marketingu – marketing ve službách.

Cvičení

2 hod./týden, 11 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1.Sdělení podmínek udělení zápočtu. Rozdělení do pracovních týmu pro zpracování kontinuálního příkladu. Formy a metody marketingového výzkumu, sestavení a vyhodnocení dotazníků, mystery shopping
2. Analýza současného stavu (společnost, konkurence)
3. Analýzy makro a mikro prostředí zvolené společnosti. SLEPTE analýza, Porterova analýza oborového prostředí
4. Analýzy makro a mikro prostředí zvolené společnosti. Analýza konkurence, Analýza dodavatelů, Analýza zákazníků, Marketingový mix, SWOT analýza
5. Východiska k plánování. Definovaní vizi a poslaní podniku a transformace do stavebnictví, Segmentace a targeting, Stanovení marketingových potřeb, Analýza marketingových potřeb, Stanovení cílů
6.Návrh marketingového plánu a jeho aplikace. Definování finančních možností, časového horizontu a cílů, Volba komunikačních nástrojů, Zásady při aplikaci komunikačních nástrojů
7. Marketingový plán v čase
8. Průběh nákladů na marketingový plán
9. Kontrola marketingového plánu v čase. Rizika a jejich opatření
10. Presentace kompletního marketingového plánu po jednotlivých týmech
11. Zápočet