Detail předmětu

Projektové řízení staveb 1

BVA011 předmět zařazen v 1 studijním plánu

Bc. prez. program BPC-SI > spE povinný zimní semestr 4. ročník 6 kreditů

V předmětu se studenti seznámí s historií a současností projektového řízení. Pozornost je dále zaměřena na projekty spojené s výstavbou. Životní cyklus projektu je členěn na jednotlivé fáze, které se zajišťují po stránce organizační a plánuje se jejich průběh. Probírají se techniky plánování se zaměřením na využití síťové analýzy pro termínové, zdrojové, nákladové a finanční plánování. Součástí výuky je i zvládnutí problematiky rizik ve výstavbě. Studenti se seznámí s programem Microsoft Project.

Garant předmětu

Ing. Martin Nový, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení

Výsledky učení předmětu

Studenti získají obecné znalosti a dovednosti z oblasti projektového řízení. Osvojí si konkrétní postupy a metody v projektovém řízení staveb. Využívají síťovou analýzu pro termínové, zdrojové, nákladové a finanční plánování. Zvládají problematiku rizik ve výstavbě. Seznámí se s programem Microsoft Project. Vše tvoří znalostní základ pro realizaci projektů na straně investorské.

Prerekvizity

Obecné znalosti prostředí stavební výroby v ČR, legislativní procesy spojené s výstavbou, dokumentace stavebních projektů, technologie stavební výroby, základy síťové analýzy.

Korekvizity

Porozumění základním pojmům vedení a řízení ve stavebnictví, identifikace principů a metod řízení, definování komunikačních, rozhodovacích a kontrolních procesů.
Získání základních informací o systémech environmentálního managementu a managementu jakosti.
Obchodní a občanskoprávní závazkové vztahy. Nejpoužívanější typy smluv. Základní informace o systému a postavení stavebního zákona.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka je rozdělena na přednášky a cvičení.
Na každou přednášku je přednášejícím připravena prezentace v PowerPointu. Základní zobrazené myšlenky jsou dále ústně rozvíjeny. Probíraná teorie je podle možností doplněna stručnými příklady, schématy, obrázky nebo grafy. Dílčí blok výuky je na závěr stručně shrnut a kontrolními otázkami je ověřeno jeho pochopení. Na závěr přednášky jsou studenti vyzváni k diskuzi. Studenti mohou vystoupit s vlastní prezentací s tématikou projektového řízení.

Způsob a kritéria hodnocení

Studium předmětu je ukončeno zápočtem a zkouškou.
Zápočet je udělen po splnění všech povinností, tj. účasti, odevzdání dílčích zadání a úspěšné absolvování zápočtové písemné práce.
Zkouška se skládá z části písemné a ústní. Účast na zkoušce je podmíněna uděleným zápočtem. Písemný test obsahuje pět otázek. Po kladném hodnocení následuje ústní zkouška s rozpravou nad dvěma otázkami vylosovanými z předem známého seznamu.

Cíl

Získání obecných znalostí a dovedností z oblasti projektového řízení a osvojení konkrétních postupů a metod v projektovém řízení staveb. Znalostní základ pro plánování a řízení projektů na straně investorské. Předpoklad získání certifikace projektového manažera v ČR podle zásad IPMA ve stupni D „Certifikovaný projektový praktikant“.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Úvod do projektového řízení – současné pojetí, historický vývoj, vhodnost použití, předmět a obsah, základní pojmy.
2. Projekt výstavby, stavba jako předmět projektu výstavby, účastníci procesu výstavby, stavební legislativa.
3. Předinvestiční fáze projektu, iniciace, stanovení cílů, dokumentace, řízení projektů, studie proveditelnosti.
4. Vyhodnocení návrhu projektu, plánování, strukturování projektu výstavby, strukturování stavebního díla.
5. Organizace prací na projektu, účastníci projektu výstavby, druhy projektového managementu, způsoby výstavby, perzonální zajištění, manager projektu.
6. Systém plánování projektu výstavby, druhy, aktualizace a úrovně plánů projektu, techniky plánování projektu, termínové plánování v projektu výstavby.
7. Síťová analýza, metoda CPM, PERT, Ganttův diagram, plánování zdrojů, výstupy plánování zdrojů, histogram zdrojů, nákladové plánování, finanční plánování.
8. Financování projektů, nabídkové ceny projektových prací.
9. Vztahy mezi účastníky investičního projektu, smlouva o dílo, příkazní smlouva, modelové smlouvy podle FIDIC.
10. Management rizik a změn, rizikové inženýrství, riziko ve výstavbě, řízení rizik projektu.
11. Modely řízení výstavby, software Microsoft Project.
12. Projektový kontroling, analýza dosažené hodnoty výkonů a vývoje nákladů projektu, systém progres reporting a kontroling nákladů.
13. Informace pro výstavbu a stavebnictví, závěr přednášek.

Cvičení

2 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Program výuky, instrukce a pokyny, výklad a praktické příklady – modelování průběhu projektu, metody a příklady užití síťové analýzy.
2. Příklady výpočtu síťového grafu, rezervy a jejich využití.
3. Průběh projektu výstavby, zpracování vývojového diagramu průběhu projektu výstavby, korekce síťového grafu.
4. 1. zadání – definování projektu metodou logického rámce, zpracování problémové analýzy.
5. Pokračování práce na 1. zadání, zpracování cílové analýzy a vlastního logického rámce.
6. Veřejná prezentace definování projektu metodou logického rámce po jednotlivých skupinách.
7. 2. zadání – zpracování strukturního plánu konkrétní stavby formou stromového grafu.
8. Pokračování práce na 2. zadání.
9. 3. zadání – zpracování organigramu a funkčního diagramu konkrétní stavby.
10. Korekce 3. zadání.
11. 4. zadání – zpracování a analýza přehledného časového plánu konkrétní stavby pro hrubé fáze plánování a realizace, aktualizace a úprava tohoto plánu. Součástí zadání je zpracování plánu nákladů, plánu nasazení věcných zdrojů a finančního plánu.
12. Pokračování práce na 4. zadání – korekce, zápočtový test.
13. Závěrečná korekce. Odevzdání všech zpracovaných dokumentů ve složce. Zápočet.