Detail předmětu

Právo

BVA010 předmět zařazen v 1 studijním plánu

Bc. prez. program BPC-SI > spE povinný zimní semestr 4. ročník 2 kredity

Právní systém českého státu. Postavení a zařazení českého práva v právních systémech. Základní právní pojmy a terminologie. Ústavní pořádek České republiky a naše nejvyšší právní normy. Základní lidská práva a svobody. Systém soudů v ČR. Zásady občanského a obchodního zákoníku, jejich vzájemná návaznost a vztah obou k živnostenskému zákonu. Podnikatelské subjekty, obchodní společnosti, družstva. Podnikání fyzických osob, společnost tichá a sdružení (konsorcium). Obchodní a občanskoprávní závazkové vztahy. Smlouvy pojmenované a innominátní. Nejpoužívanější typy smluv. Základní informace o systému a postavení stavebního zákona a zákona o výkonu autorizovaných povolání ve výstavbě. Úvod do pracovního práva, základní pracovněprávní vztahy, pracovní smlouva.

Garant předmětu

PhDr. Mgr. Dagmar Hrabincová

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení

Výsledky učení předmětu

Po úspěšném absolvování předmětu, budou studenti schopni:
- porozumět systematizaci právního řádu,
- orientovat ve veřejnoprávních a soukromoprávních systémech,
- rozlišit charakter právních vztahů a podřadit je pod dané právní odvětví,
- použít na daný právní případ příslušný právní předpis,
- využívat právní prostředky ochrany práv a právem chráněných zájmů.

Prerekvizity

Zaměření předmětu navazuje na znalosti základů práva získané na střední škole. Na tento předmět naváží další právní předměty vyučované v magisterském studijním programu, především: Správní, Pracovní právo a Právo v obchodních vztazích.

Korekvizity

Předpokládají se základní znalosti práva na úrovni a v rozsahu středoškolského studia a nepožadují se žádné další odborné vědomosti.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená.

Způsob a kritéria hodnocení

Docházka včetně prezentace zadaných témat nebo úspěšné absolvování závěrečného písemného testu.

Cíl

Tento předmět umožňuje pochopit základní principy, prvky systematické uspořádání právního řádu ČR. Seznamuje se základními instituty ústavního, obchodního, občanského a pracovního práva.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1.–3. Právní systém (právo veřejné a soukromé, prameny práva, právní vztahy a právní úkony, promlčení a prekluze).
4.–6. Ústavní pořádek (moc zákonodárná, výkonná a soudní, základní lidská práva a svobody).
7.–8. Soukromé právo (principy, obsah a odlišnosti občanského a obchodního zákoníku).
9.–11. Závazkové vztahy (občansko právní a obchodně právní, srovnání základních smluvních typů).
12.–13. Pracovní právo (předmět, obsah a základní instituty pracovně právní úpravy).